การจัดการความรู้ KM ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง แนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา


แนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ความหมายของการบริการ[1]

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน พบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นสถาบันหนึ่งที่ให้บริการด้านงานวิจัยและด้านฝึกอบรม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สื่อกลางระหว่างนักวิจัยและบุคคลภายนอก เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดช่วยเหลือแก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ด้านงานวิจัยและด้านฝึกอบรม เพื่อต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำ ขั้นตอนการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. ด้านการบริการวิชาการ 2. ด้านงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการบริการให้ตรงตามมาตรฐานและนำมาพัฒนาปรับปรุงการบริการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการให้บริการ[2]

1.ด้านการบริการวิชาการ[3]

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ทั้งจากงบอุดหนุนของมหาวิทยาลัย และงบประมาณภายนอก เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขั้นตอนการบริการวิชาการ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (งบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)[4]

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการบริการวิชาการกรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก.jpg

ขั้นตอนการบริการวิชาการ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาหน่วยงานภายนอก (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)[5]

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แผนและขั้นตอนการดำเนินการของงานคลินิกเทคโนโลยี และงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท Page 1.jpg แผนและขั้นตอนการดำเนินการของงานคลินิกเทคโนโลยี และงานหมู่บ้านแม่ข่าย วท Page 2.jpg


ขั้นตอนการบริการวิชาการ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาหน่วยงานภายนอก (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.)[6]

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1957349 10202900329604610 1393620177 n.jpg

2.ด้านการวิจัย[7]

ลิงค์ไปหมวดหมู่หมวดหมู่:การจัดการความรู้

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม