การประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิศวกรรมเคมี

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


Front.jpg


เนื้อหา

ประวัติความเป็นมา

การเรียนการสอนวิชาชีพด้านเคมีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเริ่มในปี พ.ศ. 2517 โดยเปิดสอนหลักสูตรปวช. (เทคนิคการเคมี) โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2522 ได้รับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการจัดตั้งในปีพ.ศ. 2520 ได้เปิดสอนระดับปวส. สาขาวิชาเทคนิคการเคมี ในปีพ.ศ. 2521 ได้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ (2 ปี)โดยรับนักศึกษาที่จบในระดับ ปวช. สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. (3 ปี) สาขาวิชาเคมีอุตสาหการ-ปิโตรเคมีรับนักศึกษาที่จบในระดับ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ในปีพ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและงดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปี 2549 เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (4 ปี) และงดรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม


ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

นำปฏิบัติการที่ยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากการปฏิบัติ จากพื้นทางของทฤษฏี เพื่อนำไปเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

วิศวกรทำงานเป็น เน้นจรรยาบรรณ สร้างสรรค์จิตอาสา นำพาสู่อาเซียน

พันธกิจ

 • สร้างวิศวกรที่มีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพและประชาคมอาเซียน
 • ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร
 • ถ่ายทอดและบริการวิชาการให้กับสังคม
 • ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย


ค่านิยม

การสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านแนวคิดที่เป็นระบบ อย่างมีจิตสาธารณะ สู่การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะหลักขององค์กร

 • สามารถทำการสอนอย่างมืออาชีพ
 • ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสอนและงานวิจัย
 • ค้นหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ


หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทักษะใรด้านการออกแบบและควบคุมกระบวนการโดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมีนอกจากนี้นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาบัณฑิตสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นเป็นวิศวกรเคมีควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีทุกประเภทเป็นนักวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTECH)ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัตถุแห่งชาติ (MTEC) เป็นต้นรวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

บุคลากร

อาจารย์

 1. ผศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ หัวหน้าสาขาวิชา
 2. ผศ.ดร. มาริสา จินะดิษฐ์
 3. ผศ.ดร.วราภรณ์ ธนะกุลรังสรรค์
 4. อาจารย์สุรัตน์ บุญพึ่ง
 5. ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล
 6. ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์
 7. อาจารย์ชาติสยาม ธรรมจินดา
 8. อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น
 9. ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ
 10. ดร.เลิศลักษณ์ แก้ววิมล
 11. ดร.รัตนาภร ยวงสวัสดิ์


เจ้าหน้าที่

 1. นายสุทธี จันดำ
 2. นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วอำไพ
 3. นายอธิพงษ์ พันธ์พานิชย์


อาคารสถานที่

หน่วยงานมีอาคารทำการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อาคาร 10 อาคาร 11/3 อาคาร 33 และอาคาร 48 ประกอบด้วยห้อง 10-101, 10-102, 10-103, 10-104, 10-201, 11/3-101, 11/3-102, 11/3-103, 11/3-201, 11/3-202, 11/3-203, 11/3-301, 11/3-302, 11/3-303, 11/3-304, 11/3-306,11/3-307, 33-101, 33-102, 33-103, 33-201, 48-301


อัตลักษณ์ของสถาบัน

กำหนดตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน

 • มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
 • มีความต้องการในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์อย่างไม่มีสิ้นสุด
 • ก้าวทันเทคโนโลยีแสวงหาเครือข่ายจากภายนอก จากระบบสหกิจศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

การมีส่วนร่วมของผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพในการเรียนการสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เส้นทางสู่วิศวกรขุดเจาะน้ำมัน ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท เชฟรอนสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

 • เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ศิษย์เก่าที่สนใจงานด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
 • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาอาจารย์ และผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

 • มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

การเยี่ยมชมสถานประกอบการณ์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมและกำจัดขยะจากอุตสาหกรรมเคมี เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2556 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู 2556

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 • เพื่อนักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อคณาจารย์ผู้มีพระคุณ
 • เพื่อเป็นการเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นสิ่งเตือนใจให้ประพฤติแต่สิ่งดีงาม อยู่ในศีลธรรม และตั้งต้นอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของอาจารย์

คลิ๊ก ที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) ที่มา

ตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา

ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพ

หรือข้อมูลสาขาวิชา

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม