การลงทะเบียนหนังสือ

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ความหมาย

การลงทะเบียนหนังสือหมายถึงการบันทึกหลักฐานรายละเอียดของรายการหนังสือที่สั่งซื้อหรือได้รับอภินันทนาการมาเพื่อเก็บการรับหนังสือแต่ละเล่มเข้าห้องสมุดตามลำดับเลขทะเบียนโดยระบุรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มไว้ในหนังสือทะเบียนด้วย

อุปกรณ์ในการลงทะเบียน

 • ตลับหมึกสีน้ำเงิน (1)
 • ตรายางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลกรุงเทพ (2)
 • ตรายางสัญลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(3)
 • แท่นประทับเลขทะเบียน(4)
 • ตรายางลงทะเบียนหนังสือ(5)
 • แท่นประทับเลขวันที่(6)
อุปกรณ์.jpg

ตัวอย่างขัอความอุปกรณ์ตรายางและแท่นประทับ

 • ตลับหมึกสีน้ำเงิน
ตลับหมึก.jpg

ขั้นตอน

 1. ใช้สำหรับให้ตรายางมาประทับ
 • ตรายางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตรายาง.jpg


ขั้นตอน

 1. ประทับสันหนังสือ 3 ด้าน
  สัน.jpg
 2. ประทับหนังสือหน้า 19
19.jpg
 • ตรายางสัญลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยาง.jpg

ขั้นตอน

 1. ประทับหน้าปกในของหนังสือ
ปกใน.jpg
 • แท่นประทับเลขทะเบียน
ที่ปกใน.jpg

ขั้นตอน

 1. ประทับหน้าที่ 2 รองจากปกในหนังสือ
ปกรองใน.jpg


 • .ตรายางลงทะเบียนหนังสือ
ทะเบียน.jpg


ขั้นตอน

 1. ประทับหน้าที่ 2 รองจากปกในหนังสือ


เบียนใน.jpg


 • แท่นประทับเลขวันที่


เลขวันที่.jpg


ขั้นตอน

 1. ประทับหน้าที่ 2 รองจากปกในหนังสือบาร์.jpg


 • บาร์โค้ดหนังสือของห้องสมุด (1)
 • ตัววัดสันติดบาร์โค้ด (2)
 • สติ๊กเกอร์ใส (3)


ขั้นตอน

 1. นำตัววัดสันมาวางวัดระดับ
 2. ติดบาร์โค้ดที่หน้าปกหนังสือและหน้าปกใน
 3. ติดบาร์โค้ดที่หน้าปกใน
 4. ติดสติ๊กเกอร์ใสทับบาร์โค้ดทั้งหน้าปกและหน้าปกใน


อุปกรณ์4.jpg

การลงทะเบียนหนังสือ

 1. เช็คหนังสือที่จะนำมาลงทะเบียนโดยการเช็ครายชื่อหนังสือ จำนวนเล่ม และราคาจากใบเสร็จให้ถูกต้อง
  สั่งซื้อ.jpg
 2. ลงทะเบียนหนังสือในสมุดทะเบียนหนังสือภาษาไทยต่อเลขทะเบียนล่าสุด
  กระดาษ.jpg
 3. จดเลขทะเบียนจากสมุดลงทะเบียนหนังสือไปกรอกลงช่องเลขทะเบียนในส่วนของแท่นประทับเลขทะเบียน
  788.jpg
 4. กรณีมี 2 เล่มขึ้นไปต้องลงรายการ ฉ.1 , ฉ.2 ในช่องเลขทะเบียนต่อจากตัวเลข ตัวอย่างเช่น 78376 (ฉ.1)
  787.jpg
 5. ประทับตราเลขวันที่ให้ตรงกับวันที่ออกเลขทะเบียนหนังสือ
  789.jpg
 6. ลงรายละเอียดของหนังสือเพิ่มเติมในตราประทับเลขทะเบียน เช่น เล่มที่______ หน้าที่______ วันที่ลงทะเบียน________ ราคา_________
  7888.jpg
 7. การลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม