การเพิ่มโมดูลกิจกรรมกระดานเสวนา

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น


1.ให้ทำการคลิกที่ “เพิ่มกิจกรรม” แล้วคลิกเลือกที่“กระดานเสวนา”

Webboardd1.jpg

2.โดยหน้าของการเพิ่มกระดานเสวนานั้น จะประกอบไปด้วยชื่อกระดานประเภทของกระดาน วิธีใช้กระดาน และช่องที่ให้พิมพ์ข้อความลงไป

Webboardd2.jpg

3.ตรงอนุญาติให้นักศึกษา โพสต์ในกระดานนี้หรือไม่ให้ทำการเลือกเป็น “ตั้งกระทู้ได้ตอบได้” แล้วคลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

Webboardd3.jpg

4.เมื่อคลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอของข้อความที่เราได้ทำการพิมพ์เข้าไป

Webboardd4.jpg

5.ให้ทำการคลิก “facebook” แล้วจะขึ้นกระดานข่าววิชา facebook ขึ้นมา

Webboardd5.jpgบรรณานุกรม

อาณัติ รัตนถิรกุล. สร้างระบบ e-Learning ด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533. 290-294 หน้า.

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม