การเพิ่มโมดูลกิจกรรมอภิธานคำศัพท์

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

1.ให้ไปที่ “เพิ่มกิจกรรม” แล้วให้เลือกที่ “อภิธานศัพท์”

Vocab1.jpg

2.จะขึ้นหน้าจอของการเพิ่มอภิธานศัพท์โดยให้ทำการพิมพ์ชื่อเข้าไป และคำอธิบายให้เรียบร้อย

Vocab2.jpg

3.ให้ทำการเลือกกำหนดรายละเอียดที่ต้องการที่ประกอบไปด้วยจำนวนคำศัพท์ที่ต้องการแสดงในหนึ่งหน้าประเภทอภิธานศัพท์ นักเรียนสามารถเพิ่มคำศัพท์ได้ อนุญาตให้โพสต์คำศัพท์ซ้ำอนุญาตให้แสดงความคิดเห็น แสดงมุมมองการพิมพ์ ลิงค์ไปที่คำศัพท์อัตโนมัติและสถานะการอนุมัติ

Vocab3.jpg

4.แล้วให้คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”


Vocab4.jpg


บรรณานุกรม

อาณัติ รัตนถิรกุล. สร้างระบบ e-Learningด้วย Moodle ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533.308-311 หน้า.

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม