ความปลอดภัยในการปฏิบัติในโรงงาน

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

สาเหตุของความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุ

สาเหตุของความไม่ปลอดภัย

=

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafety Act)

สภาพที่ไม่ปลอดภัย(Unsafety Condition)

สาเหตุของอุบัติเหตุ

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theary)

ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง(Iceburg Theary)

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานเครื่องมือกล

ข้อปฏิบัติ คือ

  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะสม
  2. ผู้ปฏิบัติงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  3. เครื่องมือต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ลำดับ\สาเหตุ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย - อุบัติเหตุร้ายแรง 100 - อุบัติเหตุไม่ร้ายแรง 80 - อาจเกิดอุบัติเหตุ 50 - ไม่ปลอดภัย 20 - ปลอดภัย 0 }
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม