คู่มือการแนะแนวการศึกษาต่อ

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

คู่มือการแนะแนวการศึกษาต่อ

กำหนดเป้าหมาย

เชิงปริมาณ

 • โรงเรียนต่าง ๆ และโรงเรียนโครงการความร่วมมือ (MOU) ไม่ต่ำกว่า 12 โรงเรียนต่อปี
 • มหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดให้จัดตลาดนัดหลักสูตรในส่วนภูมิภาค 8 มหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ

 • นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพิ่มมากขึ้น
 • นักเรียนทราบคณะ สาขาวิชา ที่เปิดสอนและสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเรียนคณะสาขาวิชาอะไร เพื่อให้ตรงกับความสามารถ ความถนัด ความชอบของตนเอง
 • นักเรียนทราบวิธีจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนมีความต้องการเข้าศึกษาต่อใน มทร.กรุงเทพเพิ่มมากขึ้น
 • นักเรียนทราบถึงการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองจะศึกษาต่อภายใน มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนสามารถวางแผนกการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป

การเตรียมข้อมูล

ข้อมูลสำหรับบุคคล

 • ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยละเอียด
 • คณะ สาขาวิชา ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย คุณวุฒิที่ได้หลังจบการศึกษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • คุณวุฒิ ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
 • ค่าบำรุงการศึกษาของแต่ละคณะ สาขาวิชา ภาคปกติ ภาคสมทบ และวิทยาลัยนานาชาติ
 • แนวทางการประกอบอาชีพในแต่ละสาขาวิชา สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง
 • แนวทางการศึกษาต่อในแต่ละคณะ สาขาวิชา ที่สูงขึ้นไป
 • แผนที่การเดินทาง สายรถเมล์ รถไฟฟ้า ที่ผ่านมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเอกสาร

 • คู่มือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • แผ่นพับ
 • คู่มือคณะต่าง ๆ
 • ปฏิทินการรับสมัคร
 • แผนที่การเดินทาง
 • แบบสอบถามความสนใจในการเข้าศึกษาภายในมทร.กรุงเทพ

การเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์สารสนเทศ

 • โปรเจคเตอร์
 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
 • เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง
 • กล้องถ่ายรูป
 • ไฟล์พรีเซนต์ต่าง ๆ

อุปกรณ์จัดบูธ

 • เคาน์เตอร์
 • แบนด์เนอร์
 • โลอัพ
 • ชุดชั้นวางเอกสาร
 • เครื่องใช้สำนักงาน
 • ของชำร่วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • กำหนดโรงเรียนที่จะเข้าทำการแนะแนวการศึกษา
 • จัดทำคำสั่ง ขออนุมัติคำสั่ง
 • ติดต่อกับโรงเรียนที่จะเข้าทำการแนะแนว เพื่อขออนุญาต จองบูธ และชำระค่าบูธ
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายใน (ประชาสัมพันธ์, คณะวิชาต่าง ๆ) สนับสนุนบุคลากรร่วมแนะแนว
 • เตรียมความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 • เตรียมเอกสาร(คู่มือ, แผ่นพับ, คู่มือคณะวิชา) ของชำร่วย สำหรับแจกให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจ
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดบูธ
 • การจัดบูธและการปฏิบัติงานภายในบูธ
 1. ติดตั้งอุปกรณ์ในการจัดบูธ ตามสถานที่ที่โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยกำหนดให้
 2. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เป็นชุด ๆ เพื่อแจกให้กับนักเรียนและผู้สนใจ
 3. พรีเซนต์บนเวทีตามคิวที่โรงเรียนจัดให้
 4. แจกเอกสาร ของชำร่วย และแบบสอบถาม
 5. ให้คำปรึกษา ตอบคำถามทุกคำถามที่นักเรียนสนใจ หรือมีความสงสัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 6. เก็บแบบสอบถาม
 • สรุป ประเมินผล

วุฒิที่รับเข้าศึกษาและแนวทางประกอบอาชีพของแต่ละคณะ

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal arts)

Fac1.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac1.1.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์ ล่าม พนักงานโรงแรม/รีสอร์ท/ภัตตาคาร/ห้างสรรพสินค้า นักแปลเอกสาร/หนังสือ บริษัทท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานด้านการติดต่อกับต่างประเทศ เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านของที่ระลึก ของตกแต่ง นักวิจัยผลิตภัณฑ์ นักหัตถกรรมงานประดิษฐ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และเจ้าของกิจการธุรกิจงานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ธุรกิจสปาเครื่องหอม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science And Technology)

Fac201.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac2.2.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

 • สาขาวิชาเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม

พลาสติก ยา อาหาร เคมีภัณฑ์ น้ำมันพืช เป็นนักวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นนักวิชาการคอมพิมพ์เตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห์ วิจัยอาหาร

ที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหาร ผู้ตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพอาหาร รับราชการในหน่วยงานราชการและหน่วยงานการศึกษา นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิส่วนตัวด้านการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในและต่างประเทศ

 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัฒฑ์อุตสาหกรรม งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบกราฟฟิก โฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก

บรรจุภัณฑ์ การผลิตภัณฑ์ในระบบอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ งานผลิตภาพนิ่ง งานผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ ตากล้อง งานผลิตภาพเชิงพาณิชย์ ภาพโฆษณา

ถ่ายภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ถ่ายภาพสารคดี การตัดต่อภาพยนตร์ การกำกับการแสดง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ งานออกแบบและผลิตเครื่องเรือนในระดับอุตสาหกรรม การวางแผนผลิตเครื่องเรือนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ทั้งภาครัฐและเอกชน และอาชีพอิสระ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง งานผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระบบสถานีและระบบเครือข่าย เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เช่น การผลิตสื่อโทรทัศน์ใต้น้ำ การผลิตโทรทัศน์ระบบ 3 มิติ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education)

Fac3.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac3.3.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่สอนและอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล/ รวมถึงกระทรวงพลังงานและหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมที่มีฝ่ายอบรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน/ฝ่ายขายทางด้านวิศวกรรม และด้านอุตสาหกรรม ศูนย์บริการรถยนต์ต่าง ๆ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักอบรมในสถานประกอบการ ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร/หัวหน้าแผนกด้านอุตสาหกรรม ผู้บริหาร/หัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้จัดการโครงการทางด้านอุตสาหกรรม นักอ่านแบบ เขียนแบบทางด้านอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ พนักงานบริษัทในฐานะหัวหน้างาน ผู้ชำนาญเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรม การผลิต การจัดการ เช่นโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์

โรงงานพลาสติก พนักงานของรัฐในหน่วยงานพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IT Support / System Integrator / Programmer / System Analysis /

System Administrator / Sale Engineer ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครืองข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต นักเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ IT นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม


คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

Fac4.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac4.4.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพวิศวกรประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ โรงงานทางด้านปิโตรเลียม บริษัททางด้านงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น


คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

Fac5.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac5.5.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

 • สาขาวิชาการเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานแปล เจ้าหน้าที่บริษัทต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลและออกแบบ

เว็บไซค์ ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมิเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้าน ICT ขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ

 • สาขาวิชาการจัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ*สาขาวิชาการตลาด ผู้บริหารการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit)

ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในการทำธุรกิจ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ นักพัฒนาและที่ปรึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักวิเคราะห์และจัดการโครงการ นักพัฒนาฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเว็บไซค์ ผู้ดูแลระบบเครืองข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Faculty of Home Economics Technology)

Fac6.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac6.6.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนการ ผู้ประกอบอาหาร (กุ๊ก) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา ฯลฯ นักโภชนาการ นักกำนหดอาหารในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้จ้ดการผ่ายต่าง ๆ ใน Supper center ฝ่ายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี่ ผลไม้ ครู/อาจารย์วิชาชีพภาครัฐและเอกชน พนักงานในกองบรรณาธิการอาหารและโภชนาการ เคหกิจเกษตร
 • สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า งานราชการ เช่นครูอาจารย์ในสถานศึกษา ตรวจสินค้าขาเข้าของกรมศุลกากร กรมพลาธิการทหาร งานในภาคเอกชน เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิตทำแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ บริหารตลาดสินค้าเสื้อผ้า งานโลจิสติกส์ นำเข้า – ออก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น งานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ช่างแพทเทิร์นและตัวอย่างช่างวางแบบตัด เจ้าหน้าที่ควบคุการผลิต เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการเย็บ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการผลิต นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเสื้อผ้า นักบริหารจัดการสินค้าแฟชั่น และประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจขนาดย่อม
 • สาขาวิชาธุรกิจอาหาร ประกอบธุรกิจอาหาร อาหารไทย เบเกอรี่ ขนมหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผู้จัดการห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร ผู้ประกอบการอาหาร (กุ๊ก) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา ประกอบธุรกิจอาหาร ประกอบธุรกิจบริการอาหาร จัดตกแต่งอาหาร บริษัทสำนักพิมพ์นิตยสาร/หนังสือด้านอาหาร ครู/อาจารย์ในหน่วยงานราชการและเอกชน
 • สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น ดีไซเนอร์ (Fashion Designer) ดิสเพลย์ดิไซเนอร์ (Display Designer) คอสตูม ดีไซน์ (Costume Designer) สไตล์ลิศ (Fashion Stylist) เมอร์เชียนไดซ์ (Fashion Merchandise) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion Product Development) การออกแบบลวดลายและผิวสัมผัส (Surface Design) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/สร้างแบรนด์สินค้า งานส่วนราชการ ครูอาจารย์ภาครัฐและเอกชน กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทางด้าน กระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์สารอาหาร ประกันคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&d) ครู/อาจารย์ งานในหนวยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการและการประกอบอาชีพอิสระ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ครู/อาจารย์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานราชการ เช่น กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน เผยแพร่ความรู้ในนิตยสารและวารสารเกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร์
 • สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทำงานเกี่ยวกับกับอาหารในด้านการผลิต (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C) การประกันคุณภาพ (Q.A) การวิจัยและพัฒนา (R&d) การตรวจรับรองคุณภาพ (Inspection) การจัดจำหน่าย (Import – Export) โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งการฝึกอบรมการให้คำปรึกษา การประกอบอาชีพอิสระ (เจ้าของกิจการ) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Faculty of Textile Industries)

Fac7.jpg

วุฒิที่รับเข้าศึกษา


Fac7.7.jpg


แนวทางประกอบอาชีพ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สามารถปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการผลิตผ้าทอ ผ้าถัก ผ้าอัด อุตสาหกรรมปั่นด้าย ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอในตำแหน่งวิศวกรทางอุตสาหกรรมสิ่งทอประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรนักปฏิบัติงานอุตสหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จทาง สิ่งทอ เป็นนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ เช่นห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอุตสหกรรมสิ่งทอ เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับสิ่งทอ สามารถสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการระดับภาคีพิเศษ สามารถประกอบวิชาชีพส่วนตัว และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและวิศวกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น สามารถปฏิบัติงานทางด้านออกแบบลายพิมพ์ ทอ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ปฏิบัติงานทั้งในระบบอุตสาหกรรม และเป็นนักออกแบบอิสระ
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม