พูดคุย:บทความคณะบริหารธุรกิจ

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

เมื่อนำ KM เรื่อง การฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไปใช้แล้ว -- Nikorn.k (พูดคุย) 12:58, 29 พฤษภาคม 2557 (ICT)

เมื่อนำ KM เรื่อง การฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไปใช้แล้ว องค์ความรู้นี้มีประโยชน์มาก กระผมสามารถนิเทศนักศึกษา ตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Re: เมื่อนำ KM เรื่อง การฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไปใช้แล้ว -- Chamnong.k (พูดคุย) 07:01, 31 พฤษภาคม 2557 (ICT)

Replace this text with your reply

จากการนำหัวข้อ "ขั้นตอนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน" ไปใช้ คิดว่าควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อ 1 ใครเป็นคนจัดประชุม -ข้อ 2 ใครเป็นคนประเมินนักศึกษา จะได้ว่า 1. สาขาวิชาจัดประชุมอาจารย์นิเทศ... 3. อาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา... จาก จำนง แก้วเพ็ชร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์

Re: เมื่อนำ KM เรื่อง การฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไปใช้แล้ว -- Narong.c (พูดคุย) 15:51, 2 มิถุนายน 2557 (ICT)

Replace this text with your reply
นายณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย ได้ นำ KM เรื่อง การฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไปใช้แล้ว  พบว่า

.....1. ควรมี Flow Chart เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะทำให้ผู้อ่านหรืออาจารย์นิเทศ เข้าใจกระบวนการมากขึ้น .....2. เท่าที่ได้อ่านทั้งหมด พบว่า ข้อมูลต่าง ๆ และรวมถึงการเขียน ยังเขียนไม่สอดคล้องกันและการใช้ภาษายังเป็นภาษาพูดกับภาษาทางราชการปนกัน ทำให้การอ่านรู้สึกขัด ๆ ๆ

    เช่น หัวข้อขั้นตอนการนิเทศ หัวข้อย่อย 2.1.......ควรเป็น พิจารณาระยะทางความใกล้-ไกลของสถาน โดยใช้ มทร.กรุงเทพ เป็นจุดศูนย์กลาง
                       หัวข้อย่อย 2.2.......ควรเป็น พิจารณาตามความสะดวก...............

.....3. ควรมีการกำหนดรหัสเอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกการนำไปใช้และการเรียกเอกสาร เพราะว่า มีเอกสารหลายฉบับ .....4. อ่านแล้วรู้สึกว่า ไม่เข้าใจขั้นตอนทั้งหมด ควรมีประชุมแก้ไข โดยด่วน อาจมีการตั้งผู้ดูแลหรือคณะกรรมการ ก็ได้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน .....5. ขอบคุณผู้ที่จัดทำ KM และให้กำลังจในการทำครั้งนี้ครับ .....6. ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ (ถ้าต้องการ) ยินดีเสมอ

เมื่อนำ KM เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ไปใช้แล้ว -- Nikorn.k (พูดคุย) 13:01, 29 พฤษภาคม 2557 (ICT)

เมื่อนำ KM เรื่อง การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ไปใช้แล้ว องค์ความรู้นี้มีประโยชน์มาก กระผมสามารถนิเทศนักศึกษา ตามขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม