พูดคุย:หน้าหลัก

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

กล่าวนำ

สวัสดีครับ ที่นี่คือ wiki.rmutk.ac.th จัดทำขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ในงาน KM ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เนื่องจาก wiki เป็นซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่มีผู้คนนิยมใช้งานกันมาก เพราะสามารถควบคุมเวอร์ชัน และเนื้อหาของเอกสารได้ และสามารถระดมแนวคิดได้จากผู้คนมากมายอีกด้วย--Thawatchai.s (พูดคุย) 13:05, 18 มกราคม 2556 (ICT)

KM คืออะไร

การจัดการองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ให้มีความยั่งยืน โดยเป็นการสร้างกลไลการนำเอาความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ถ่ายทอดออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ และทำความเข้าใจได้อย่างดี--Thawatchai.s (พูดคุย) 13:05, 18 มกราคม 2556 (ICT)

KM กับ IT เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ เนื่องจากเป็นตัวช่วยย่นระยะทางในการระดมสมอง อีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย--Thawatchai.s (พูดคุย) 13:05, 18 มกราคม 2556 (ICT)

แต่เราคิดว่า ................................. --Sureeporn.n (พูดคุย) 15:47, 18 มกราคม 2556 (ICT)

Re: KM กับ IT เกี่ยวข้องกันอย่างไร -- Wikiadmin (พูดคุย) 15:53, 23 มกราคม 2556 (ICT)

ddddddddddddddddd ทดลองครับ
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม