เทคนิคในการหาหัวข้องานวิจัย

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น


เนื้อหา

เทคนิคในการหาหัวข้องานวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียรู้ คือ เทคนิคในการหาหัวข้องานวิจัย สามารถสรุปข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านได้ดังนี้


ผศ. กังวาล นาคศุภรังษี (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

1.ความสนใจ

2.ตนเองมีความสามารถด้านไหน

3.ดูเรื่องของเศรษฐกิจสังคม

4.เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา


อาจารย์มนฤดี ผาบสิมมา (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

1.ความสนใจ

2.จากเครือข่าย เช่น บริษัท


อาจารย์กรกมล ศรีเดือนดาว (คณะศิลปศาสตร์)

1.ความถนัดของตนเอง

2.ดูกลุ่มเป้าหมายที่อยากศึกษา

3.ใช้วิธีเช็คจากกลุ่มภายนอก


ดร.ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

1.ความสนใจ

2.เป็นหัวข้อที่เน้นในทางนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครทำ

3.ทำมาแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง


ดร.ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ)

1.ความสนใจ

2.ดูแทรนด์ในอนาคต

3.ดูจากความต้องการของแหล่งทุน


ผศ.ดร.ปทุมทิพย์ ปราบพาล (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1.ความสนใจ

2.จากนโยบายเร่งด่วน


อาจารย์สุภาพร อรรคพิณ (คณะศิลปศาสตร์)

 • หัวข้องานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม และขอคำแนะนำควรทำในลักษณะไหน สำหรับการกำหนดหัวข้อ พิจารณาจากว่าเขาต้องการอะไร


ผศ.ดร. จิราภรณ์ พงษ์ศรีทัศน์ (คณะศิลปศาสตร์)

 • กำหนดหัวข้อที่สนใจ แล้วเข้าไปศึกษาตาม Web sites ที่เกี่ยวข้อง เช่น ThaiLIS

และงานวิจัยที่น่าสนใจ นำมาศึกษา ดูคำแนะนำ ข้อเสนอแนะหรือไม่ และนำมาพิจารณาและหาข้อมูลเพื่อมาศึกษาต่อ


อาจารย์นิสิต เรืองสว่าง (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • หาหัวข้อที่สนใจ และยังไม่มีคนทำ หรืออาจทำแล้วแต่เป็นหัวข้อที่ไม่ทันสมัย

มองถีงปัญหาว่าประเทศไทยยังขาดอะไร แล้วนำมาหาข้อมูลเพิ่มเติม หาผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และติดต่อไปทางต่างประเทศ และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาทำการวิจัยร่วม


ผศ.ชัยมิตร แสวงมงคล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • หาหัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญ ,ลิขสิทธิ์ โดยเข้าไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดความซ้ำซ้อน

และดูว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทำ แล้วนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น และมาจากการเรียน การสอน ในวิชา Project ต่อยอดจากงานวิจัยโครงงาน


ดร.นงค์นุช กลิ่นพิกุล (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • การศึกษาตลาด ในภาคอุตสาหกรรม คู่แข่ง แล้วเจอช่องว่าง , ไปดูแหล่งทุนต่าง ๆ ว่าต้องการอะไร เช่น วช.

ให้การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม , สกว. ให้การสนับสนุนด้านชุมชน อุตสาหกรรม


ดร.สายชล ชุดเจือจีน (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 • บทความวิจัย (ปัญหาจากบทความ) ดูว่ามีอะไรที่สามารถมาเพิ่มเติม

อะไรได้บ้าง , หาจากฐานข้อมูลด้านไฟฟ้า , ปัญหาจากงานอุตสาหกรรม และชุมชน


 สรุป:
 - ดูจากบทความวิจัย / เอกสาร ตำรา Websites
 - ศึกษาแผน และนโยบาย
 - ภาคอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ
 - วัตถุดิบ เครื่องมือ
 - ต่อยอดจากโครงงาน
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม