เรียนรู้การใช้เมนูบน Web Site งานทะเบียน

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ระบบงานทะเบียนคืออะไร

 • ระบบงานทะเบียน คือ การให้บริการอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์

Asc1.jpg

 • อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ต้องทำการป้อน รหัสประจำตัว รหัสผ่าน และสำหรับนักศึกษาต้องป้อนเลขที่บัตรประชาชนด้วยจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบงานทะเบียนได้

Asc2.jpg

การเลือกประเภท Browser ในการเข้าใช้ระบบงานทะเบียน

 • กรณีที่ใช้ Internet Explorer ให้คลิก Continue to this Website (not recommended)

Asc3.jpg

 • กรณีที่ใช้ Google Chrome คลิก Proceed anyway

Asc4.jpg

 • กรณีที่ใช้ Firefox ให้คลิกตามขั้นตอน
 1. I Understand the Risks
 2. Add Exception
 3. Confirm Security Exception

Asc5.jpg

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีการใช้งาน
 1. คลิกที่เมนู“เปลี่ยนรหัสผ่าน”
 2. ใส่รหัสเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 3. ใส่รหัสผ่านใหม่ครั้งที่ 1
 4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ้ำอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1
 5. คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

Asc6.jpg

รู้จักเมนูต่างๆ ในระบบงานทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)

Asc7.jpg

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

Asc8.jpg

Asc9.jpg

Asc10.jpg

Asc11.jpg

Asc12.jpg

Asc13.jpg

Asc14.jpg

Asc15.jpg

Asc16.jpg

Asc17.jpg

Asc18.jpg

Asc19.jpg

Asc20.jpg

ผลการลงทะเบียน

วิธีการตรวจผลการลงทะเบียน
 1. คลิกที่เมนู“ผลการลงทะเบียน”
 2. จะปรากฏผลการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงินที่ธนาคารและพิมพ์ใบคำร้องเพิ่ม – ถอนได้

Asc21.jpg

ตรวจสอบจบ

วิธีการตรวจสอบจบ
 1. ต้องดูรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรว่าในแต่ละหมวดวิชาบังคับไว้กี่หน่วยกิต
 2. หากลงวิชาครบตามหน่วยกิตที่กำหนดตามหมวดวิชานั้นๆ ระบบจะแสดงคำว่า PASS
 3. หากรายวิชาไม่ครบระบบจะแสดงคำว่า FAIL

Asc22.jpg

รู้จักเมนูต่างๆ ในระบบงานทะเบียน (สำหรับอาจารย์)

Asc23.jpg

ภาระการสอน - - บันทึกเกรด

Asc24.jpg

การบันทึกคะแนน

Asc25.jpg

ในเมนูย่อยบันทึกช่วงคะแนน ท่านจะต้องกําหนด สัดส่วนในการเก็บคะแนนก่อน โดยให้เข้าไปที่ เมนูย่อย บันทึกช่วงคะแนน ท่านถูกกําหนดสิทธิให้ใช้หน้าจอดังกล่าวได้ โดยปกติรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์มากกว่า 1 ท่าน จะสามารถกําหนดสิทธิดังกล่าวได้

Asc26.jpg

เลือกวิธีตัดเกรด

กําหนดวิธีการตัดเกรด โดยท่านจะต้องเลือกกลุ่มสัญลักษณ์เกรดประกอบด้วยเช่น A, B, หรือ A, B+,C, หรือ S, U เป็นต้น การตัดเกรดแบ่งได้เป็น 3 ระบบคือ

Asc27.jpg

Asc28.jpg

กําหนดวิธีเก็บคะแนน เมื่อบันทึกเสร็จให้คลิก “บันทึก”

Asc29.jpg

Asc30.jpg

Asc31.jpg

Asc32.jpg

Asc33.jpg

คลิกที่เครื่องหมายคําถามของคอลัมน์เกรด จะเข้าสู่หน้าจอใหม่เพื่อบันทึกเกรด

Asc34.jpg

Asc35.jpg

คลิกที่หัวข้อพิมพ์ใบแจ้งเกรด จะไปสู่หน้าจอใหม่เพื่อพิมพ์ใบแจ้งเกรดออกทางโปรแกรมเวิร์ด ดังนี้

Asc36.jpg

ภาระการสอน - - การสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษา

1.เข้าสู่ระบบสำเร็จ คลิกที่ภาระการสอน

Asc37.jpg

2.คลิกที่รายชื่อนักศึกษา

Asc38.jpg

3.เมื่อเข้ามาที่รายชื่อนักศึกษาจะปรากฎดังรูป สามารถตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวนรับ จำนวนนักศึกษาที่ลง สามารถพิมพ์รายชื่อนักศึกษา และรายชื่อเข้าสอบได้\

Asc39.jpg

4.ผู้สอนสำรองที่นั่งให้นักศึกษาโดย คลิกที่ “รับ” ดังรูป

Asc40.jpg

5.ผู้สอนสามารถสำรองที่นั่งให้นักศึกษาได้ โดยไปที่ปุ่มเพิ่ม และเลือกเพิ่มนักศึกษา หากต้องการลบนักศึกษาให้คลิกที่ ลบ เมื่อดำเนินการเสร็จให้กดที่ปุ่ม แก้ไข

Asc41.jpg

วิธีการเพิ่มรายชื่อนักศึกษา ให้ผู้สอนทำตามลำดับ ดังรูป

 1. คลิกเลือกนักศึกษา
 2. ใส่เลขลำดับ ห้ามใส่เลขซ้ำ
 3. ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา
 4. คลิกเพิ่ม

Asc42.jpg

รายชื่อนักศึกษาที่เพิ่มมาจะเข้ามาอยู่ในรายการ การสำรองที่นั่ง::การสำรองที่นั่งไม่ได้หมายถึ งการลงทะเบียนให้กับนักศึกษา ผู้สอนต้องทำการแจ้งให้นักศึกษาไปลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง

Asc43.jpg

รู้จักเมนูต่างๆ ในระบบงานทะเบียน (สำหรับเจ้าหน้าที่)

Ascar44.jpg

เตรียมข้อมูลรายวิชาเปิด

การเตรียมรายวิชาเปิด ผ่านระบบ ระบบจัดตารางเรียน ตารางสอบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วนดังนี้
 1. กำหนดรุ่นกลุ่ม
 2. กำหนดข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
 3. กำหนดตารางเรียน
 4. กำหนดตารางสอบ

กำหนดกลุ่มรุ่น

1.กดปุ่ม

Ascar45.jpg เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกเตรียมรายวิชาเปิด ซึ่งเมนูนี้จะ ปรากฏในช่วงบันทึกเตรียมรายวิชาเปิดเท่านั้น

2.คลิกเลือก คณะ/ปีการศึกษาที่เข้า / เลือก 1

Asc46.jpg

3.เลือกกลุ่มวิชา

Asc47.jpg

4.เลือกภาควิชา

Asc48.jpg

5.เลือกรายวิชา

Asc49.jpg

กำหนดข้อมูลอาจารย์ผู้สอน

1.หน้าจอกำหนดอาจารย์ผู้สอน คลิกเลือก “เพิ่มอาจารย์ผู้สอน”

Ascar50.jpg


2.ระบุ ลำดับ และชื่ออาจารย์ผู้สอน คลิกปุ่ม

Ascar51.jpg

3.ระบบจะทำการดึงข้อมูลอาจารย์ มาแสดงในพื้นที่ของการกำหนดอาจารย์ผู้สอน หากต้องการลบอาจารย์ที่ไม่ต้องการ ให้คลิกที่ข้อความ [ลบ] ในคอลัมน์ Edit ด้านหลังชื่ออาจารย์นั้นๆ

Ascar52.jpg

กำหนดตารางเรียน

1.ในหน้ากำหนดอาจารย์ผู้สอน คลิกเลือก “เพิ่มเวลาเรียน”

Asc53.jpg


2.ระบุข้อมูล ลำดับที่รายการ วัน ช่วงเวลา และห้องที่ใช้ คลิกปุ่ม

Asc54.jpg

3.ระบบจะทำการดึงข้อมูลตารางเรียน มาแสดงในพื้นที่ของการกำหนดตารางเรียน หากต้องการลบรายการที่ไม่ต้องการ ให้คลิกที่ข้อความ [ลบ] ในคอลัมน์ Edit

Asc55.jpg

กำหนดตารางสอบ

1.ในหน้ากำหนดอาจารย์ผู้สอน คลิกเลือก “เพิ่มเวลาสอบ”

Asc56.jpg


2.ระบุข้อมูล ลำดับที่รายการ ประเภทการสอบ วัน ช่วงเวลา และห้องที่ใช้สอบ คลิกปุ่ม Asc57.jpg

Asc58.jpg

3.ระบบจะทำการดึงข้อมูลตารางสอบ มาแสดงในพื้นที่ของการกำหนดตารางสอบ หากต้องการลบรายการให้คลิกที่ข้อความ [ลบ] ในคอลัมน์ Edit

Ascar59.jpg

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม