แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

แนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางที่ได้รวบรวมมาจากแนวคิดของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เนื้อหา

กระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน ของมหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดการความรู้ให้ประสบผลสำเร็จ

วิธีการเขียนแผนการจัดการความรู้

วิธีการเขียนแผนการจัดการความรู้ หัวข้อ การสร้างและแสวงหาความรู้

วิธีการเขียนแผนการจัดการความรู้ หัวข้อ การรวบรวมและจัดเก็บความรู้

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม