แนวทางการจัดการความรู้กลุ่มที่ 3

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

แนวทางการจัดการความรู้ ที่ใช้อบรม

เทคนิคการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน

 1. การบ่งชี้ความรู้
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
 4. การประมวลการกลั่นกรองความรู้
 5. การเข้าถึงความรู้
 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
 7. การเรียนรู้

Index.jpg

แนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

การหาข้อหัววิจัย

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการหาหัวข้อวิจัย

 1. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจ ของผู้วิจัย
 2. แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานวิจัย
 3. การสืบค้นข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. นโยบายเร่งด่วน
 6. ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (impact)
 7. ความเป็นไปได้ในการดำเนินการวิจัย (ความพร้อมของเครื่องมือ การใช้ข้อมูลทางสถิติ ฯลฯ)

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการหาหัวข้อวิจัย

 1. งานวิจัยซ้ำกับที่เคยมีผู้ทำไปแล้ว
 2. ผู้วิจัยมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไม่เพียงพอ
 3. กำหนดขอบเขตของงานวิจัยไม่ชัดเจน
 4. การดำเนินงานวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 5. ทุนวิจัยไม่สอดคล้องกับขอบเขตของงานวิจัย


Knowledge Café & AAR (After Action Review)


สิ่งที่คาดหวัง/ผลที่อยากได้


ต้องการงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของแหล่งทุน
ต้องการงานวิจัยที่มีimpactสูง
ได้งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นรูปธรรม


ผลที่เกิดขึ้นจริง


อ.รัตนาภร ข้อเสนองานวิจัยไม่มีความทันสมัย
อ.กนกวรรณ หัวข้องานวิจัยที่เสนอได้รับงบประมาณน้อยกว่าขอบเขตของงานวิจัย
อ.จินตนา การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัยยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปจนไม่สื่อถึงวิธีการหรือเครื่องมือในการทำวิจัย
อ.ปทุมทิพย์ มีการบูรณาการงานวิจัยกับสาขาสิ่งทอเป็นงานวิจัยประยุกต์ และใช้คีย์เวิร์ดที่น่าสนใจในการตั้งหัวข้อ
อ.ทรงวุฒิ เลือกหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ หรือsimulation เพื่อให้ใช้งบประมาณในการทำวิจัยน้อย

สาเหตุของปัญหา


อ.รัตนาภร อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป
อ.กนกวรรณ สารเคมีที่ใช้มีราคาแพงทำให้งบประมาณวิจัยสูง

แนวปฏิบัติที่ดี/วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


Best Practices
1. การบูรณาการงานวิจัยระหว่างสาขา
2. Simulation
จุดอ่อน
1. literature review น้อยเกินไป

ไฟล์:Wiki.png

แนวทางการจัดการความรู้-เทคนิคการหาหัวข้อวิจัย
http://www.rmutk.ac.th [[1]]

อ้างอิง <reference>http://network.moph.go.th/km_ict/?p=392

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม