แนวทางการจัดการความรู้ กาญจนา

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ขั้นตอนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน

แนวทางการจัดการความรู้แต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนที่1 การสร้างและแสวงหาความรู้

ขั้นตอนที่2 การรวบรวมและจัดเก็บความรู้

ขั้นตอนที่3 การถ่ายทอด แบ่งปัน เผยแพร่ความรู้

ขั้นตอนที่4 การนำความรู้ไปใช้

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม