แนวทางการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาหัวข้อการเรียนรู้ในมคอ. 2

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

แนวทางการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาหัวข้อการเรียนรู้ในมคอ.2

คุณธรรม จริยธรรม

 1. ซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม เช่น การทำความเคารพก่อน-หลังเรียน มีกาละเทศะในชั้นเรียน เช่น ไม่คุยในห้องเรียน ปิดเสียงโทรศัพท์
 2. จริยธรรมซึ่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
 3. เสียสละ เช่น ช่วยเหลืองานอาจารย์ ยกของหรือจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอน ลบกระดาน
 4. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง เช่น การส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
 5. มีภาวะเป็นผู้นำฯ เช่น การให้งานกลุ่ม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการทำงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึงการตั้งคำถามสำหรับผู้ฟัง และการตอบคำถาม
 6. สามารถวิเคราะห์ประเมินผลกระทบฯ เช่น การใช้ข้อสอบเชิงทัศนคติและการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ เช่น การใช้ข้อสอบเชิงทัศนคติและการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

ความรู้

 1. จะใช้ข้อสอบวัดผลในแต่ละรายวิชา

ทักษะทางปัญญา

 1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี เช่น การประเมินจากวิธีการทำข้อสอบ มีขั้นตอนกระบวนการคิดที่เป็นระบบ
 2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ฯ เช่น การประเมินจากข้อสอบโดยการให้นักศึกษาสรุปโจทย์คำถามเป็นแผนภาพ และสามารถกำหนดตัวแปรต่างๆ ได้
 3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาฯ เช่น การประเมินจากความสามารถในการใช้ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ ได้แก่ ตารางทางวิศวกรรม เข่น ตารางไอน้ำ ตารางขนาดท่อฯ ในการแก้โจทย์ปัญหา
 4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นฯ เช่น โดยการประเมินจากนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น (ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาโครงงานฯ)
 5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ฯ เช่น ประเมินจากการให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและจัดทำเป็นรายงานส่ง โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่นักศึกษาใช้อ้างอิงในการค้นคว้า

ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายฯ เช่น การให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียนทุกคน โดยไม่ส่งตัวแทนนำเสนอ
 2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ฯ เช่น การเปิดโอกาสในนักศึกษามีการอภิปราย หรือโต้วาทีเกี่ยวกับเนื้อหาที่นักศึกษาไปค้นคว้ามา
 3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ฯ เช่น ให้นักศึกษาส่งแผนการดำเนินงานในการค้นคว้าและจัดทำรายงานหรืองานมอบหมายก่อนที่จะดำเนินการ
 4. รู้จักบทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบฯ เช่น การให้นักศึกษาส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสอบถามจากเพื่อนในกลุ่มว่านักศึกษาแต่ละคนที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีจิตสำนักความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยฯ เช่น การประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ หรือดูจากสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การปิดไฟฟ้า แอร์ ทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน

ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร

 1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ฯ เช่น การให้งานมอบหมายโดยการค้นคว้าข้อมูลออนไลน์จากแหล่งต่างๆ
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ฯ เช่น การมอบหมายงานหรือการบ้านที่ต้องใช้โปรแกรมช่วยคำนวณ เช่น MS excel,Polymath, Mathlab, SPSS และ Anova
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ เช่น การติดต่อสั่งงานหรือส่งข่าวสาร/ข้อมูล โดยใช้ e-mail และ facebook
 4. มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียนฯ เช่น การประเมินจากข้อสอบที่มีการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ปฎิกิริยาเคมี วงจรไฟฟ้า หรือข้อสอบที่ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับกราฟต่างๆ
 5. สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณฯ เช่น ประเมินจากการใช้ข้อสอบที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขที่มีฟังก์ชันต่างๆ ในการคำนวณ
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม