การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC

จาก UTKWiki
การปรับปรุง เมื่อ 11:41, 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดย Fahlada.l (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านOPAC

Online Public Catalog (OPAC)
เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยสืบค้นละแสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดรวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ

Opac ประกอบด้วยฟังชั่นการทำงานหลักดังนี้

 • แสดงข้อมูลข่าวสารทั่วไปและช่องทางการสื่อสารกับห้องสมุด
 • สืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศได้หลายรูปแบบ
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกห้องสมุด
 • ต่ออายุการยืม (Renew) รายการทรัพยากรสารสนเทศ
 • การจอง ( Hold) รายการทรัพยากรสารสนเทศ
 • การเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ห้องสมุดจัดหา
 • การส่งออก (Export)ข้อมูลบรรณานุกรมในรูปแบบต่างๆ
 • รายงานสถิติจำนวนทรัพยากรของห้องสมุดและสถิติการสืบค้นต่างๆ

ขั้นตอนการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.carit.rmutk.ac.th

คลิ๊กที่ opac


รูปแสดงตัวเลือกในการ limit search


รูปแสดงหน้าเว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหน้าจอพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม

เมื่อเปิดหน้าเว็บ OPAC จะปรากฎหน้า การสืบค้นทั่วไป เป็นหน้าแรก ซึ่งจะเป็นหน้าจอหลักที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการค้นหามากที่สุด และประกอบไปด้วยเมนูการเข้าถึงอื่นๆ ดังต่อไปนี้


รูปแสดงหน้าแรกของการสืบค้นopac
รูปแบบหน้าแรกของเว็บบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) • เมนูหลัก (Main Menu) ไปยังหน้าเมนูหลักสำหรับใช้งานฟังก์ชันอื่นๆที่ไม่ใช่การค้นหา
 • ค้นหาทั่วไป (Basic Search) ไปยังหน้า*การสืบค้นทั่วไป (เป็นหน้าแรก)
 • ค้นหาขั้นสูง (Advance Search) ไปยังหน้าการสืบค้นขั้นสูง
 • ค้นหาจากแหล่งอื่น (Other Source) ไปยังหน้าการสืบค้นจากแหล่งอื่น
 • ยืมต่อ (Renew)ไปยังหน้าการยืมทรัพยากร หากยังไม่ได้เข้าระบบ
 • ไทย (Thai)เปลี่ยนภาษาของเว็บเป็นภาษาไทย
 • อังกฤษ (English)เปลี่ยนภาษาของเว็บเป็นภาษาอังกฤษ

การสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Search)

ในการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ OPAC สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศแบ่งตามความซับซ้อน ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ การสืบค้นทั่วไป (Basic search)

 • ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ครั้งละ 1 เขตข้อมูล เช่น ค้นด้วยชื่อเรื่อง (Title) ค้นด้วยชื่อผู้แต่ง(Author)เป็นต้น การสืบค้นทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

ป้อนคำค้นในช่อง ค้นหา โดยการป้อนคำค้นสามารถป้อนได้ดังนี้

 1. การป้อนคำค้นตามปกติ โปรแกรมสามารถสืบค้นได้จากทุกประเภทการสืบค้น
 2. การป้อนคำค้นมากกว่า 1 คำ พร้อมด้วยตัวเชื่อม และ เครื่องหมาย


 • AND หรือช่องว่าง โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีคำค้นภายในและอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกัน
 • OR โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีคำค้นตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่
 • NOT โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีคำค้นตัวอื่นๆยกเว้นคำค้นหลัง NOT
 • “ ” โปรแกรมจะแสดงรายการที่มีคำค้นอยู่ติดกันในเขตข้อมูลเดียวกัน
 • ( ) ใช้ประกอบกับเงื่อนไขอื่นๆเพื่อใช้สืบค้น
หมายเหตุ ใช้สำหรับการสืบค้นประเภทคำสำคัญ (Keyword) เท่านั้น
Fah3.jpg
รูป แสดงหน้าจอการสืบค้นทั่วไป

เลือกประเภทการสืบค้น รูปแบบประเภทการสืบค้นมีดังนี้

Fah4.jpg


Fah5.jpg


Fah6.jpg


Fah7.jpg

เลือกการจำกัดผลการค้นหา (Limit Search)

การจำกัดผลการค้นหาเป็นการเลือกจำกัดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการสืบค้น สามารถจำกัดได้จากการสืบค้นทั้งแบบเรียงตามตัวอักษรและคำสำคัญโดยเลือก จะปรากฏตัวเลือกสำหรับให้จำกัด ดังนี้
Fah8.jpgF1.jpg
รูปแสดงตัวเลือกในการ limit search
 • ระบุจำนวนรายการผลลัพธ์ในแต่ละหน้า โดยเลือกจาก รายการ-หน้า (Record/Page)
 • ระบุเงื่อนไขในการเรียงลำดับ โดยระบุเขตเลือกจากตัวเลือก เรียงลำดับโดย (Sort by) และทิศทางในการเรียงจากตัวเลือกเรียงจากน้อยไปมาก (Ascending) หรือ เรียงจากมากไปน้อย (Descending) สำหรับตัวเลือกนี้ใช้ได้กับการค้นแบบคำสำคัญเท่านั้น
 • ป้อนจำนวนรายการผลลัพธ์ที่ต้องการให้แสดงต่อหนึ่งหน้า (Record/Page)
 • กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะดำเนินการสืบค้นทรัพยากรตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูป
F2.jpg
รูปแสดงตัวอย่างผลการสืบค้นแบบ Basic Search


การสืบค้นแบบขั้นสูง (Avanced Search)

การสืบค้นแบบขั้นสูง ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้พร้อมกันสูงสุดครั้งละ 3 เขตข้อมูล พร้อมทั้งใช้ตัวเชื่อมทางตรรกะ (AND,OR,NOT)และจำกัดเขตข้อมูลด้วยตัวเลือก

ต่างๆเช่น ค้นด้วยชื่อเรื่อง(Title)พร้อมทั้งชื่อผู้แต่ง(Author)ในห้องสมุดกลาง เป็นต้น มีขั้นตอนการสืบค้นดังนี้

F3.jpg
รูปแสดงหน้าจอสืบค้นแบบขั้นสูง


 1. เลือกประเภทการสืบค้น วิธีการใช้งานเหมือนกับการสืบค้นแบบทั่วไป
 2. ป้อนคำค้นพร้อมเครื่องหมาย วิธีการใช้งานเหมือนกับการสืบค้นทั่วไป
 3. เลือกจำกัดผลการค้นหา วิธีการใช้งานเหมือนการสืบค้นแบบทั่วไป
 4. กรณีมีเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเพิ่มเติม ให้ป้อนตัวเชื่อมระหว่างประเภทการค้นหา ตัวเชื่อมที่มีให้เลือกคือ NOT,AND,OR,NOT(กำหนดให้ AND เป็นตัวเชื่อมเริ่มต้น) สามารถป้อนได้สูงสุด 2 ชุด
 5. การสืบค้นข้อมูลและแสดงผลการสืบค้นจะแสดงผลลัพธ์ในการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบ้นแบบคำสำคัญ


A1.jpg
รูปแสดงวิธีการสืบค้นแบบขั้นสูง


A2.jpg
รูปแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การสืบค้นแบบขั้นสูง

ผลการสืบค้นด้วยวิธีต่างๆ แบ่งได้ 2 แบบดังนี้

การแสดงผลลัพธ์การสืบค้น คำสำคัญ หรือใช้คำนำหน้าและในกรณีที่มีคำนำหน้ามากกว่าหนึ่งคำ ข้อมูลที่แสดงจะเป็นรายการบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับคำค้นที่ป้อน ดังรูป
A3.jpg
รูปแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการสืบค้นคำสำคัญ

ข้อมูลที่จะแสดงประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่อง
 • ชื่อผู้แต่ง
 • ปีพิมพ์
 • ประเภทของสื่อ
 • ข้อมูลของตัวเลขที่ตัวเล่มที่พบในฐานข้อมูลห้องสมุดที่ตัวเล่มนั้ นอยู่
 • รูปภาพปก (นกรณีที่มีรูป)
รายละเอียดของบรรณานุรมสามารถปรับแต่งได้โดยการ คลิก หน้าข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหากจำนวนรายการระบุผลลัพธ์มากกว่าจำนวนรายการต่อหน้า ทีได้ระบุไว้ จะปรากฏหมายเลขหน้าด้านล่าง โดยแต่ละหมายเลขสามารถเชื่อมโยงไปยังผลลัพธ์หน้าอื่นๆได้สามารถดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการได้ โดยคลิ๊กที่รายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการนั้นๆดังรูป


A5.jpg
รูปแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม


ในส่วนของรายละเอียดทางบรรณานุกรม สามารถเลือกประเภทการแสดงข้อมูลได้ดังนี้

แบบย่อ (Brief) คือ การแสดงข้อมูลแบบย่อ เลือกการแสดงผลแบบย่อโดยการกดปุ่ม แบบย่อ จะปรากฏข้อมูล ดังรูป
A6.jpg
รูป แสดงข้อมูลในแบบ (Brief)
แบบครบถ้วน (Full) คือ การแสดงผลแบบเต็ม โดยการกดปุ่ม แบบครบถ้วน จะปรากกฎข้อมูลดังรุป


A7.jpg
รูป แสดงข้อมูลในรูปแบบครบถ้วน


แบบ (MARC) คือ การแสดงข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานมาร์ค เลือกการแสดงผลแบบ มารค์ โดยการกดปุ่ม มาร์ค จะปรากฏข้อมูล ดังรูป

การแสดงผลลัพธ์การสืบค้นแบบคำขึ้นต้น(Alphabetic) หรือ คำนำหน้า ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย 3 คอลัมน์ ดังนี้

 • คอลัมน์แสดงผลลัพธ์ของการสืบค้นที่ขึ้นต้นด้วยคำค้นที่ผู้ใช้ป้อน
 • คอลัมน์แสดงปีที่พิมพ์
 • คอลัมน์แสดงจำนวนระเบียนของข้อมูลบรรณานุกรมที่เชื่อมโยงกับรายการผลลัพธ์แต่ละรายการ
หากผลลัพธ์ที่เจอมีมากกว่า 1 รายการจะแสดงรายการตามลำดับ


A8.jpg
รูปแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ของการสืบค้นแบบชื่อเรื่อง (คำขึ้นต้น)
หากจำนวนรายการผลลัพธ์มากกว่าจำนวนรายการต่อหน้าที่ระบุไว้ จะปรากฏหมายเลขหน้าด้านล่าง โดยแต่ละหมายเลขสามารถเชื่อมโยงไปยังผลลัพธ์หน้าอื่นๆได้ เมื่อเลือกรายการผลลัพธ์ที่มีจำนวนระเบียนบรรณานุกรมเกี่ยวข้องเพียง 1 รายการ(พบเป็น 1) จะเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดทางบรรณานุกรมได้เลย รายการผลลัพธ์ที่มีจำนวนระเบียนบรรณานุกรมเกี่ยวข้องมากกว่า 1 รายการ (พบมากกว่า 1) จะเชื่อมโยงไปยังหน้ารายการบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นๆ รายการบรรณานุกรมแต่ละรายการสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดทางบรรณานุกรม
A9.jpg
รูป แสดงรายการบรรณานุกรมที่เกี่ยวข้อง


ข่าวและสถิติต่างๆของห้องสมุด (Library News and Statistics)

ผู้ใช้สามารถอ่านข่าวสารจากห้องสมุดและสถิติต่างๆของห้องสมุดได้โดยทางเมนู เมนูหลัก (Main Menu) โดยจะมีเมนูย่อยๆอีกมากมายสำหรับให้ผู้ใช้ทั่วไป,สมาชิกของห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถเข้ามาใช้งานฟังก์ชันต่างๆ
A10.jpg
รูป แสดงเมนูหลัก (Main Menu)
ข่าวสารห้องสมุด (Library New)

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลข่าวสาร รวมถึงคำแนะนำต่างๆที่ทางห้องสมุดประกาศไว้บนเว็บ OPAC ได้โดยเลือกเมนู ข่าวสารห้องสมุด (Library New)

T1.jpg
รูป แสดงหน้าจอแสดงข่าวสารของห้องสมุด

สถิติทรัพยากรห้องสมุด (Library Statistics)

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลสถิติต่างๆภายในห้องสมุดได้ เช่น ข้อมูลของทรัพยากร หรือ ข้อมูลสมาชิก เป็นต้น สถิติทรัพยากรห้องสมุด (Library Statistics) ซึ่งในส่วนของสถิติทรัพยากรผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลได้ว่าต้องการดูข้อมูลการนับสถิติแบบบรรณานุกรม หรือ แบบตัวเล่ม


T2.jpg
รูป แสดงหน้าจอสถิติทรัพยากรห้องสมุด

รายชื่อบทความมาใหม่ (New Article List)

ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูรายชื่อบทความมาใหม่ประจำเดือนต่างๆได้โดยเข้าไปดูที่ New Article List ซึ่งสามารถดูรายชื่อบทความย้อนหลังได้ภายใน 1 ปี
T4.jpg


รูป แสดงตัวอย่างบทความมาใหม่

หนังสือสำรอง (Book Reserved)

หนังสือที่สำรองไว้ ผู้ใช้จะสามารถยืมได้ 3 วัน เพื่อพิจารณาการตัดสินใจยืมผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูข้อมูลของหนังสือที่มีการสำรองไว้ได้ โดยที่เลือกเมนูหนังสือสำรอง Book Reserved และผู้ใช้สามารถค้นหาได้จากเงื่อนไขของ ชื่ออาจารย์ ชื่อวิชา ห้องสมุดที่ทำทรัพยากรสำรอง

ข้อมูลสมาชิก (Patron Information)

เมนูหลักได้รวมฟังก์ชันในการจัดการ และการใช้งานห้องสมุดสำหรับสมาชิก เช่น การสมัครสมาชิก การยืมต่อ การแนะนำทรัพยากร เป็นต้น ทำให้สมาชิกสามารถทำรายการต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บ OPAC ได้โดยไม่ต้องไปติดต่อผ่านทางงานบริการที่ห้องสมุดอีกต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
การสมัครเป็นสมาชิกของบุคคลทั่วไป (Patron Register) ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการจะสมัครสมาชิก สามารถทำได้ดังนี้
 • โดยการเข้าเมนู สมัครสมาชิก (Patron Register) จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม บันทึก
T5.jpg


รูป แสดงหน้าจอการสมัครสมาชิกของบุคคลทั่วไป


 • เมื่อทำการ Save ข้อมูลจะปรากฏหน้าจอดังรูป


T6.jpg
รูป แสดงหน้าจอเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว


 • ผู้สมัครจะต้องรอการติดต่อกลับผ่านทาง E-mail หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ จากห้องสมุด เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก (แต่ละวันจะมีบรรณารักษ์ตรวจการเพิ่มของสมาชิกและทำการ E-mail ตอบกลับให้แก่สมาชิกที่สมัครใหม่)


T7.jpg
รูป แสดงข้อมูลสมาชิกที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาใหม่


การเข้าใช้งานระบบ (Login) OPAC

การเข้าสู่ระบบ มีขั้นตอนดังนี้
 1. คลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ (Loginข้อความตัวเอน) ด้านบน เพื่อเข้าสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบ
 2. ป้อนชื่อผู้ใช้ในช่อง ชื่อผู้ใช้ (Username)ข้อความตัวเอน
 3. ป้อนรหัสผ่านในช่อง รหัสผ่าน (Password)ข้อความตัวเอน
 4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ ข้อความตัวเอนเพื่อเข้าสู่ระบบ
T8.jpg
รูป แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

การตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน สามารถสั่งให้ระบบทำการยกเลิกรหัสผ่านเดิม และส่งรหัสผ่านใหม่มาให้โดยสามารถทำได้ดังนี้
 1. ไปที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ
 2. เลือก ลืมรหัสผ่าน
 3. ระบบจะให้ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และ E-mail ซึ่งต้องเป็น E-mailที่สมาชิกได้กรอกไว้ในประวัติส่วนตัว
 4. กดปุ่ม ส่งรหัสผ่าน
 5. ระบบจะส่งรหัสผ่านไปตาม E-mail ที่ระบุ

การเข้าถึงข้อมูลสมาชิก (Patron Profile)

สมาชิกของระบบห้องสมุดสามารถเข้าถึงไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ โดยเลือกเมนู ข้อมูลสมาชิก (Patron Information) เพื่อเข้าไปยังส่วนของข้อมูลสมาชิก จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้น (ตามการตั้งค่าในส่วนของผู้ดูแลระบบ) พร้อมมีเมนูย่อยแสดงข้อมูลอื่น ได้แก่
ข้อมูลสมาชิก (Patron Profile)
T9.jpg
รูป แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของสมาชิก


ในส่วนของข้อมูลสมาชิกนอกจากการดูประวัติของสมาชิกแล้ว ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนได้ รวมทั้งการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบของสมาชิกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้


1.การปรับปรุงข้อมูลประวัติส่วนตัวของสมาชิก มีขั้นตอนดังนี้

 • จากหน้าจอประวัติส่วนตัวของสมาชิก (ดังรูปแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของสมาชิก) คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก
 • ทำการแก้ไขข้อมูล
 • กดปุ่ม ปรับปรุง เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข หรือกดปุ่ม ยกเลิก ในกรณีที่ต้องยกเลิก


T11.jpg
รูป แสดงการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


2.การเปลี่ยนรหัสผ่านมีขั้นตอนดังนี้

 • จากหน้าจอประวัติส่วนตัวของสมาชิก (ดังรูปแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของสมาชิก) คลิกปุ่ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก
 • ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันในช่อง รหัสผ่านปัจจุบัน
 • ป้อนรหัสผ่านใหม่ ในช่องรหัสผ่าน
 • ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน


Ss.jpgรูป แสดงหน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ข้อความแจ้งเตือน (Messages)

แสดงข้อความที่ห้องสมุดส่งให้สมาชิก เช่น ข้อความค้างค่าปรับ ข้อความแจ้งเตือนหนังสือที่จอง แจ้งเตือนการลืมบัตรห้องสมุด เป็นต้น เรียกดูโดยการเลือก ข้อความแจ้งเตือน


Yy1.jpg
รูป แสดงข่าวสารที่ห้องสมุดแจ้งมายังสมาชิก


หนี้ (Debt)

แสดงค่าปรับ จากการยืมทรัพยากรเกินเวลาคืน Debt เรียกดูโดยการเลือก หนี้ จากแถบเมนูด้านบน


Yy2.jpg
รูป แสดงค่าปรับจากการยืมทรัพยากรสารสนเทศ


รายการยืม (Checked Out Items)

แสดงรายการทรัพยากรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เรียกดูโดยการเลือก รายการยืมจากแถบเมนูด้านบน


Yy3.jpg
รูป แสดงรายการยืมทรัพยากรของสมาชิก


ประวัติการยืม (Cheeked Out History)

แสดงประวัติ การยืมของสมาชิก ไว้ เรียกดู โดยการเลือก ประวัติการยืม จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลโดยเลือก คลิก ที่ ปฏิทิน หรือ ป้อนวันที่ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. หลังจากนั้นกดปุ่ม เรียกดูประวัติ เพื่อดูข้อมูล


Yy4.jpg
รูป แสดงข้อมูลประวัติการยืมของสมาชิก


การต่ออายุการยืมทรัพยากร (Renew)

การยืมต่อทรัพยากร มีขั้นตอนดังนี้
 • คลิกเลือกเมนู รายการยืมทรัพยากร (Checked Out Items) จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการยืมต่อโดยการคลิกที่ปุ่ม ที่หน้ารายการทรัพยากรที่จะทำการยืมต่อ


Yy5.jpg
รูป แสดงการเลือกรายการที่ต้องการต่ออายุการยืม


 • คลิกปุ่ม ยืมต่อ เพื่อทำการต่ออายุการยืม ระบบจะให้ยืนยันว่าต้องการทำรายการต่อ ให้กดปุ่ม ตกลง หรือยกเลิกรายการโดยกดปุ่ม ยกเลิก


Ss1.jpg
รูป แสดงการยืนยันเพื่อต่ออายุการยืม • เมื่อทำรายการต่อแล้ว ระบบจะแจ้งผลการต่ออายุการยืม
Ss2.jpg


รูป แสดงการแจ้งผลการต่ออายุการยืม


 • กดปุ่ม กลับ เพื่อกลับไปยังหน้าจอรายการยืม รายการที่สามารถต่ออายุการยืมได้ จำนวนครั้งที่ยืมต่อเพิ่มขึ้น 1 ครั้ง
Ss4.jpg
รูป แสดงหน้าจอรายการยืมทรัพยากรหลังจากเสร็จสิ้นการต่ออายุสมาชิก


การจองทรัพยากร (Hold)

การจองทรัพยากร มีขั้นตอนดังนี้
 • ทำการสืบค้นเพื่อเข้าสู่หน้าจอบรรณานุกรมที่ต้องการจอง
 • จากหน้าจอบรรณานุกรมในส่วนของ ข้อมูลตัวเล่ม (Item Detail) สมาชิกจะทำการจองได้ ในกรณีที่มีตัวเล่มที่ไม่ได้อยู่บนชั้น (หรือมีการถูกยืมออก)
Ss6.jpg
รูปแสดงการจองทรัพยากรสารสนเทศ
 • ถ้าต้องการจองแบบไม่เฉพาะเจาะจงให้คลิกปุ่ม จอง แต่ถ้าเป็นการจองแบบเจาะจงตัวเล่มให้เลือกตัวเล่มที่ต้องการก่อนแล้วคลิกปุ่ม จอง ซึ่งในการจองทั้งสองแบบนั้นตัวเล่มที่เลือกจะต้องมีสถานะเป็นถูกยืมออก โดยสามารถดูได้จากสถานะ เช่น คืน 14/2/2556 หมายถึงตัวเล่มนี้ถูกยืมไปและกำหนดส่งคืนคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2013 เป็นต้น

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม