คู่มือมาตรฐานการให้บริการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จาก UTKWiki
การปรับปรุง เมื่อ 15:32, 17 กรกฎาคม 2557 โดย Monrada.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ภาพรวมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนัก.jpg

นโยบายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

:ด้านการบริหารงาน

 1. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร เสนอข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์กร
 2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นทีม
 3. ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 4. ส่งเสริมการจัดการความรู้ (km)

:ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้บริการ
 2. สนับสนุนการดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและจัดสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

:ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสืบค้นข้อมูลบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การนำชมสำนักวิทยบริการฯ การจัดนิทรรศการ การจัดเสวนาการแนะนำการใช้ฐานข้อมูล

:ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เป็นระบบดิจิตอลดำเนินการจัดทำแผนสารสนเทศและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนสารสนเทศที่กำหนด
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 4. ควบคุมการเข้าใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับพรบ. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 5. สนับสนุนการให้บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนทางไกลทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

:ด้านความร่วมมือภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

 1. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศระหว่างสำนักวิทยบริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานที่ขอความร่วมมือ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอื่นๆ

:ด้านการพัฒนาบุคลากร

 1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาต่อเนื่อง หรือรับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อนำความรู้มาพัฒนา ในการปฏิบัติงาน
 2. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 3. ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

:ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูล

 1. สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
 2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

:ด้านศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย
 2. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

:ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

     “เป็นผู้นำในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

พันธกิจ

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
 2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของผู้ใช้บริการ
 3. พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT อย่างมีมาตรฐาน
 5. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้

อัตลักษณ์

     “มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ค่านิยม

     ค่านิยมหลักของ สวส. คือ CENTER OF BRIGHTNESS
     B    = Book           คือ หนังสือ
RI = Resources of Information คือ ทรัพยากรสารสนเทศ
G = Goal คือ เป้าหมาย
HT = HighTechnology คือ เทคโนโลยี
N = Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
E = Ethics คือ คุณธรรม จริยธรรม
SS = Services คือ บริการ

ระบบกลไกในการบริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ปรึกษาแผนภูมิการแย่งส่วนราชการและแผนภูมิการบริหารงาน แสดงดังนี้


แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Construct1 carit.jpg

แผนภูมิการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Construct2 carit.jpg

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

สำนักวิทยบริการฯ มีพื้นที่ทำการในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 52) จำนวน 5 ชั้น ประกอบด้วยอาคาร และมีพื้นที่สำหรับใช้งานดังนี้

Convenience1.jpg

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานสารบรรณและบุคลากร

การรับหนังสือภายใน-ภายนอก

ขั้นตอนการรับหนังสือภายใน-ภายนอก
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 รับหนังสือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย เอกสารทั่วไป, ไปรษณีย์, อื่นๆ 1 นาที
2 ดำเนินการตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่ของหนังสือ หรือเอกสาร/สิ่งพิมพ์ 10 นาที
3 ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดเล่มทะเบียนรับเรื่องโดยระบุวันที่รับ, หน่วยงานที่ส่งเอกสาร, เรื่อง(รายละเอียด) และประทับตรารับเรื่องที่มุมบนขวามือของหนังสือรับโดยระบุเลขที่รับ, วันที่รับ, เวลาที่รับ 3 วินาที ต่อ 1 เรื่อง
4 แจกจ่ายหนังสือรับ, หนังสือ, วารสาร,จดหมายบุคคล ให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป 10 นาที
5 เกษียนเรื่องเสนอผู้บริหาร 1 นาที ต่อ 1 เรื่อง
6 ผู้บริหารสั่งการ/อนุมัติหากไม่ถูกต้องดำเนินการส่งคืนเพื่อแก้ไข 5 นาที
7 เอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วดำเนินการสำเนาเอกสารและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 2 นาที ต่อ 1 เรื่อง
8 ดำเนินการส่งมอบเอกสารแก่ผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายงาน 1 นาที ต่อ 1 เรื่อง


การรับหนังสือภายใน-ภายนอก

ขั้นตอนการรับหนังสือภายใน-ภายนอก
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 หนังสือราชการที่ลงนามแล้วจากผู้บริหารดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป หากไม่ถูกต้องให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการแก้ไข 1 นาที
2 ออกเลขหนังสือส่งโดยทำการลงทะเบียนในสมุดเล่มทะเบียนส่งเรื่อง โดยระบุวันที่รับ,หน่วยงานที่รับเอกสาร, เรื่อง(รายละเอียด) 30 วินาที ต่อ 1 เรื่อง
3 สำเนาเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม 2 นาที ต่อ 1 เรื่อง
4 ลงบันทึกเรื่องที่ส่งในสมุดส่งเรื่องเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เดินเอกสารมารับไปเพื่อเดินเอกสารแจกจ่ายไปยังผู้รับ 1 นาที ต่อ 1 เรื่อง

การจัดพิมพ์เอกสาร

ขั้นตอนการจัดพิมพ์เอกสาร
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 ทำการศึกษาเอกสารต้นเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย 3 นาที
2 จัดพิมพ์เอกสาร 20 นาที
3 เอกสารที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว นำเสนอผู้บริหารเพื่อลงนามหากมีการแก้ไข ให้ส่งกลับเพื่อดำเนินการแก้ไข และนำเสนอใหม่อีกครั้ง 5 นาที
4 ส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วแก่ผู้สั่งการ 1 นาทีการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏับัติงาน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 รับแจ้งการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานจากกองบริหารงานบุคคล -
2 บันทึกเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาและเชิญคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประชุมเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งประเภท/สายงาน และจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัด ภายใน 7 วันทำการ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 30 นาที
4 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณากำหนดแผนดำเนินการคัดเลือกกำหนดวิธีการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือก ภายใน 2 วัน ทำการ
5 จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล กำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน กำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร, หลักฐานการสมัครกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร,หลักฐานการสมัครกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ, ผลการสอบคัดเลือก ภายใน 3 วันทำการ
6 ดำเนินการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ นับแต่วันที่เริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายใน 2 วันทำการหลังวันปิดรับสมัคร ภายใน 2 วัน ทำการ
8 ดำเนินการคัดเลือก โดยคณะกรรมการสรรหาแลเป็นผู้กำหนด ไม่เกิน 2 วัน ทำการ
9 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันสอบคัดเลือก ภายใน 3 วันทำการ
10 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ภายใน 3 วันทำการ
11 ทำสัญญาจ้าง,ทำทะเบียนประวัติ,จัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติงาน,ทำหนังสือส่งตัวไปปฏิบัติงาน, ทำหนังสือไปพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติ 2 วัน
12 แจ้งเวียนคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1 วัน
 • หมายเหตุ ข้อที่ 11-12 กองบริหารงานบุคคลดำเนินการ

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงเวลาปฏับัติงาน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 เปิดระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน (ผู้ดูแลระบบ) 1 นาที
2 ใส่รหัสผ่าน ใส่รหัสตรวจสอบ คลิกปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบ(สำหรับผู้ดูแลระบบ) 1 นาที
3 เลือกการเชื่อมต่อเครื่อง และเลือกการตั้งเวลาเครื่อง 1 นาที
4 ประมวลผลข้อมูลบุคลากร 1 นาที
5 เลือกรายการลงเวลา/รูปถ่าย 1 นาที
6 ส่งออกข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานไปยังไมโครซอฟท์เอ็กเซลพร้อมพริ้นเอกสาร 1 นาที
7 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรเกี่ยวกับการขาด ลา มาสาย 5 นาที
8 รวบรวมข้อมูลการขาด ลา มาสายเพื่อจัดทำสถิติบุคลากรแต่ละบุคคล 3 นาที
9 เก็บรวบรวมข้อมูลเข้าแฟ้ม 1 นาที

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏับัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 วัน
2 แจกเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 1 วัน
3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาบ่อยครั้งและการมาทำงานสายร้อยละของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 วัน
4 ติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 วัน
5 รวบรวมเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการและให้หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น 1 วัน
6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้คะแนนพิจารณาผลคะแนนในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 1 วัน
7 เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 1 วัน
8 จัดทำแบบสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 1 วัน
9 ส่งแบบสรุปคะแนนผลการปฏิบัติงานไปยังกองบริหารงานบุคคลดำเนินการต่อไป 1 ชั่วโมง

การจัดทำรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 รวบรวมรายงานการไปฝึกอบรม สัมมนาประชุมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ 1 วัน
2 ตรวจสอบความถูกต้อง รายงานการไปฝึกอบรม สัมมนาประชุมของแต่ละบุคคล 1 วัน
3 จัดทำรายงานการไปสัมมนา ฝึกอบรมประชุม ไปยังกองบริหารงานบุคคล 1 วัน
4 จัดทำสำเนา/จัดเก็บเข้าแฟ้มรายงาน 30 นาที

งานวางแผน การเงินและบัญชี

การจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขั้นตอนการจัดทำคำเสนอของบประมาณ
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 หนังสือเกษียณจากผู้อำนวยการ : บันทึกชีแจงจากกองนโยบายและแผนงานให้ดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี 30 นาที
2 จัดทำแผนการประชุมชี้แจงคำเสนอของบประมาณ : โดยประสานงานกับรองผู้อำนวยการ(อ.สุรีพร นวลนิ่ม) เพื่อกำหนดรายละเอียด เช่น วันนัดประชุม สถานที่รวมทั้งวาระการประชุมต่าง ๆ 30 นาที
3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบ

3.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ 2 รูปแบบคือ

 • งบประมาณแผ่นดิน
 • งบประมาณเงินรายได้

3.2 บันทึกข้อความเชิญประชุมโดยกำหนดวันที่...สถานที่..และวาระการประชุม
3.3 ส่ง e-mail แบบฟอร์มที่ได้ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซด์ของกองนโยบายและแผนให้กับแต่ละกลุ่มงาน5 นาที
10 นาที
5 นาที
4. Up load แบบฟอร์มคำเสนอของบประมาณขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่าน

Facebook:กลุ่ม Myfriend

10 นาที
5. จัดประชุมเสนอของบประมาณ : ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการชี้แจงการจัดประชุมการเสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปี 4 ชั่วโมง
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องเขียนเสนอของบประมาณ : โดยจัดทำตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดจากกองนโยบายและแผ่นงาน 5 วันทำการ
7 รับและรวบรวมคำเสนอของงบประมาณ : ประกอบด้วย
 • คำเสนอขอครุภัณฑ์(แบบ ง.3)
 • เนื้คำเสนอขอโครงการ(แบบ ง.5)
1 วันทำการ
8 พิจารณาคุณลักษณะและคำณวณค่าใช้จ่าย

8.1 ตรวจสอบความถูกต้องของคุณลักษณะของครุภัณฑ์โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะและราคากับราคากลางจากสำนักงบประมาณ (ค่า K) แต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์ประเภท IT ให้เปรียบเทียบจากกระทรวง ICT
8.2 ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการในการคำนวนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

8.3พิจาณาความสอดคล้องของหลักการและเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับ


ครึ่งวันทำการ


ครึ่งวันทำการ
1 วันทำการ

9. จัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี(รูปแล่ม)
9.1 งบบุคลากรถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องจัดทำ แต่ถ้าเป็นงบประมาณเงินรายได้จะต้องมีการคำณวณเงินเดือน และเงินประกันสังคมทั้งปี ให้กับพนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งมีการตั้งประมาณเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นรวมถึงการกันเงินเดือนสำหรับอัตราใหม่ไว้ด้วย
9.2 จัดทำงบดำเนินงาน
 • ตอบแทน
งบประมาณแผ่นดินไม่ต้องจัดทำ
งบประมาณเงินรายได้ ต้องจัดทำค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
 • ค่าใช้สอย ให้พิจารณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
 • ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสำนังาน หนังสือวารสาร ฐานข้อมูล วัสดุคอมพิวเตอร์โดยพิจาณาจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีและประมาณการเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 25%
  9.3 ครุภัณฑ์ รวบรวมจากความจำเป็นของแต่ละกลุ่มงานที่นำเสนอมารวมทั้งที่ได้เขียนเสนอขอขึ้นใหม่เองด้วยและจัดทำสรุปครุภัณฑ์ทั้งหมดพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญ
  9.4 โครงการ (หมวดรายจ่ายอื่น)เป้าหมายคือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯสำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ยึดตามระเบียบการเบิกจ่ายกองคลังของมทรก.ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับมาตรการประหยัดด้วย
  9.5.โครงการ (หมวดงบเงินอุดหนุน)เป้าหมาคือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  9.6จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนงานกำหนด
1 วันทำการ
10 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ :
10.1 จัดทำเล่มคำเสนอของบประมาณและจัดกลุ่ม/จัดลำดับของโครงการและครุภัณฑ์เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาตามความจำเป็นมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด
10.2 จัดทำบันทึกส่งกองนโยบายและแผน
10.3 จัดทำสำเนา จำนวน 4 เล่ม และแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น
 • เล่มที่ 1พร้อมแผ่น CD ส่งกองนโยบายและแผน
 • เล่มที่ 2ส่งให้ผู้อำนวยการ
 • เล่มที่ 3 ส่งให้รองผู้อำนวยการผู้ดูแลงานบริหาร
 • เล่มที่ 4 พร้อมแผ่น CD เก็บไว้กับผู้จัดทำเล่ม
ครึ่งวันทำการ
11 ส่งสารบรรณของ สวส.เพื่อดำเนินการจัดส่งกองนโยบายและแผน ครึ่งวันทำการ

การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี

ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงินประจำปีรอบ 1เดือน จากผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

1.1 ยอดการใช้จ่ายประจำเดือนสอบถามข้อมูลจากสำนักงานผู้อำนวยการ
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์เช่น วันที่จัดซื้อ ยอดจัดซื้อ ฯลฯ สอบถามจากสำนักงานผู้อำนวยการ
1.3 รายละเอียดโครงการต่าง ๆที่ได้ดำเนินการแล้วจากผู้ที่รับผิดชอบจัดโครงการ

1 วันทำการ
2 นำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ถูกต้องให้ทวนถามกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไข 30นาที
3 จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี รอบ1เดือน ประกอบด้วยแบบ ร.101 , ร.102 , ร.104 , รม. 2 และโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วพร้อมทำบันทึกนำส่งเรื่องเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 1 ชั่วโมง
4 เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติหากไม่ถูกต้องดำเนินการส่งกลับเพื่อแก้ไข 10 นาที
5 สำเนาเอกสาร /จัดเก็บเข้าแฟ้มเอกสาร 20 นาที
6 ส่งผลรายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี รอบ 1เดือน ไปยังกองนโยบายและแผน 1 วันทำการ

การจัดทำรายงานประจำปี

ขั้นตอนการจัดทำรายงานประจำปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 30 นาที
2 เสนอผู้อำนวยการอนุมัติคณะกรรมการดำเนินงาน 30 นาที
3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดประเด็นพร้อมทั้งสรุปประเด็นที่ต้องการให้มีในตัวเล่มรายงานประจำปี และนำเข้า Wiki 4 ชั่วโมง
4 ติดต่อประสานงานโดยผ่านคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้แต่งตั้งของแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดในหัวข้อต่าง ๆ เข้าสู่ Wiki 1 เดือน
5 นำข้อมูลจาก Wikiมาจัดเรียงใน Microsoft Word เพื่อจัดทำรูปเล่ม 15 วันทำการ
6 จัดพิมพ์ต้นฉบับ และตรวจทานแก้ไข 1 วันทำการ
7 เสนอผู้บริหารพิจาณา 7 วันทำการ
8 ประสานงานและจัดส่งไฟล์ต้นฉบับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกแบบตามโครงสร้างแม่แบบ 7 วันทำการ
9 เสนอผู้บริหารอนุมัติต้นฉบับ 1 วันทำการ
10 จัดพิมพ์รายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ 15 วันทำการ
11 เผยแพร่ไปหน่วยงานต่าง ๆ 1 วันทำการ

การจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขั้นตอนการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 หนังสือเกษียณจากผู้อำนวยการ :บันทึกข้อความภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งงบประมารแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 10 นาที
2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สถานที่/วิทยากร/ยานพาหนะ:
 • จัดทำคำสั่งกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบขอบบุคลากร
 • ดำเนินการติดต่อวิทยากรภายในคือ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ
 • ดำเนินการติดต่อวิทยากรภายนอกคือ บุคลากรจากหน่วยงานเอกเอกชน
 • ดำเนินการติดต่อสถานที่กับกองกลางในกรณีจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเป็นโครงการที่ดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยจะต้องติดต่อหน่วยงาน ดังนี้เช่นโรงแรมที่พักหน่วยงานที่สนใจจะไปศึกษาดูงานจะต้องจัดทำหนังสือราชการภายนอกซึ่งหนังสือฉบับนี้จะต้องผ่านอธิการบดีเซ็นอนุมัติ
 • ดำเนินการติดต่อยานพาหนะกรณีเดินทางไปศึกษาดูงานภายในกรุงเทพมหานครหรือจะจัดจ้างรถจากสถานประกอบการเอกชน
2 วันทำการ
3 แจ้งหน่วยงานส่งชื่อผู้เข้าร่วมอบรม:
 • จัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือจากบุคลากรภายใน 7 คณะ 3 สำนัก และ 5 กองเพื่อให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ต้องรวบรวมรายชื่อของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหัวหน้าหน่วยงานของแต่หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ
 • กรณีจัดโครงการให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการจะต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบฝ่าย Facebook: กลุ่ม My friend
5 วันทำการ
4 จัดทำรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ
 • นำโครงการที่ได้เสนอขอมาจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโดยคำนวณค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่กองคลังกำหนด เช่น
 • ค่าตอบแทน
วิทยากรภายในหน่วยงานภาครัฐชั่วโมงละ 600 บาท
วิทยากรภายนอกหน่วยงานเอกชนชั่วโมงละ 1,200 บาท
 • ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่าง
ภายในหน่วยงานภาครัฐ มื้อละ 25 บาท
ภายนอกหน่วยงานเอกชน มื้อละ 35 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
ภายในหน่วยงานภาครัฐ/ภายนอกร้านอาหารมื้อละ 150 บาท
ภายนอกเฉพาะโรงแรม มื้อละ 350 บาท
ค่าอาหารเย็น
ภายนอกถ้าเป็นร้านอาหาร มื้อละ 150 บาท
ภายนอกโรงแรม มื้อละ 350 บาท
ค่าพาหนะขึ้นอยู่กับระยะทาง สูงสุด 400 บาท
ค่าเหมารถบัสขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราดำเนินการจัดจ้าง
 • ค่าวัสดุขึ้นอยู่ความจำเป็นเกี่ยวกับโครงการที่ได้เสนอขออนุมัติ

หมายเหตุ

 1. การคำนวณค่าใช้จ่ายเมี่อจัดทำเรียบร้อยแล้วควรนำไปผ่านกองคลังเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ด้านนี้เฉพาะรวมพิจารณาเพราะเมื่อผ่านกระบวนการอนุมัติแล้วจะได้ไม่ต้องแก้ไข
 2. อัตราค่าใช้จ่ายจะเป็นอัตราที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับระเบียบของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ก่อนจัดทำรายละเอียดในแต่ละปีควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อน
2 วันทำการ
5 จัดทำบันทึกขออนุมัติโครงการและขออนุมัติการใช้จ่ายเงิน
 • จัดทำบันทึกเสนอผู้อำนวยการพิจารณาเพื่อเสนออธิการอนุมัติโครงการ เนื้อหาประกอบด้วบ
 1. ขออนุมัติโครงการ
 2. ขออนุมัติการใช้จ่ายเงิน
 3. ขออนุมัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 4. ขออนุมัติจ้างวิทยากร
10นาที
6 เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติโครงการ ครึ่งวัน
7 ยืมเงินทดลองจ่ายผ่านกองคลังโดยจัดทำเอกสารขอยืมเงิน จำนวน 3 ฉบับ ควรใช้ Copy ซึ่งจะต้องยืมเงินประเภทค่าตอบแทนค่าใช้สอย ส่วนค่าวัสดุจะต้องดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านสำนักงานผู้อำนวยการ 1 วันทำการ
8 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
 • จัดสถานที่ไว้ล่วงหน้าถ้าเป็นโรงแรมจะต้องยืนยันกับพนักงานขายที่เราได้ติดต่อถึงความเรียบร้อย
 • จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัยจะต้องจัดซื้ออาหารว่าง2 มื้อ อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม และคณะกรรมการ พิธีกร วิทยากรแต่ะสำหรับโรงแรมจะมีพนักงาน-ของโรงแรมเป็นผู้ดำเนินการ
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและนำไปไว้ณ จุดลงทะเบียน
 • ในช่วงที่มีการดำเนินการควรมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานประจำหน้าทีของแต่ละบุคคลเช่นดูแลความเรียบร้อยในห้องสัมมนา ดูแลเรื่องอาหาร เป็นต้น
ขึ้นอยู่กับโครงการที่ได้จัดทำและขออนุมัติ
9 รวมรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เบิก-จ่าย และรายงานการเงินต่อกองคลัง(พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินตัวจริง)
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง
 • หลักฐานการเบิกจ่ายอาหารกลางวัน
 • หลักฐานการเบิกจ่ายค่าวิทยากร
 • รายชื่อผู้เข้ารวมอบรม
5 วันทำการ
10 สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการต่อกองนโยบายและแผน : โดยงานสารบรรณเป็นผู้จัดทำและรายงาน 1 วันทำการ

งานพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 หน่วยงานจะต้องส่งเอกสาร
 • บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ระบุวงเงินที่ได้รับการจัดสรร พร้อมรายนามคณะกรรมการครวจรับพัสดุ/จ้าง
 • ใบเสนอราคา
1 วัน
2 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับเอกสาร 1 วัน
3 เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่กำหนดเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานจนถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง รายงานการขอซื้อมีดังต่อไปนี้
 • ตรวจรับเงินงบประมาณ-เหตุผลความจำเป็นในการซื้อ/การจ้าง
 • รายชื่อคณะกรรมการครวจรับพัสดุ -ระยะเวลาที่ต้องการ-วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สืบราคา
1 วัน
4 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ความเห็นชอบ (อนุมัติ) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ (ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง) 1 ชั่วโมง
5 เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบสั่งซื้อ/จ้าง ตามใบเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 1 ชั่วโมง
6 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ลงนามใบสั่งซื้อ/จ้าง 30 นาที
7 เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 30 นาที
8 ผู้ขายส่งมอบสิ่งของ หรือ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ หรือ ตรวจการจ้าง 30 นาที
9 คีย์เข้าระบบจัดซื้อ จัดจ้างอิเล๊กทรอนิกส์ (GFP) จำนวน 8 ลูก ถ้ากรณีเป็นงบรายได้ส่งเบิกจ่ายได้เลย แต่ถ้ากรณีเป็นงบประมาณต้องทำ PO ถึงจะดำเนินการไปขั้นตอนหารส่งเบิกจ่าย 30 นาที
10 การจัดซื้อจัดจ้าง (PO) หมายถึงการจองเงินในกรมบัญชีกลางบริษัทห้างร้านต้องมาลงข้อมูลไว้ในกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายเอกสารมีดังต่อไปนี้
 • BooK Bank
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือทะเบียนการค้า
 • เลขผู้เสียภาษี
 • ภ.พ.20
 • บัตรประชาชน
10 นาที
11 ส่งเอกสารเบิกจ่าย 30 นาที

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 หน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอขอซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จะต้องส่งเอกสาร
 • บันทึกข้อความอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ระบุวงเงินที่ได้รับการจัดสรรพร้อมรายนามคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์
 • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • แบบรายละเอียดคุณลักษณะ
1 วัน
2 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจรับเอกสาร
 • ตรวจสอบเงินงบประมาณ
 • เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ/จ้าง
 • รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • ระยะเวลาที่ต้องการ
 • วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
1 วัน
3 คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับคำสั่ง
4 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ 2 ชั่วโมง
5 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด 5 นาที
6 เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง และประกาศสอบราคา เสนอผู้บังตับบัญชาตามลำดับสายงานจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และประกาศสอบราคาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซองคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง 30 นาที
7 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ(อนุมัติ) อนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับซอง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง)และลงนามในประกาศสอบราคา 10 นาที
8 เมื่อได้รับความเห็นชอบ (อนุมัติ)จากหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามในประกาศ เรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบ

(1)เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา

 • ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ไม่น้อยกว่า 10 วัน / สอบราคานานาชาติ ไม่น้อยกว่า 45 วัน
 • ปิดประกาศ ณ ที่ทำการโดยเปิดเผย
 • ส่งให้ผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง โดยตรงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดและลงประกาศในเว็บไซต์หน่วยงานและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(2)การยื่นซอง

 • ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานกรรมการ
 • ยื่นซองด้วยตนเอง

(3)การรับซอง

 • เจ้าหน้าที่รับโดยไม่เปิดซอง
 • ระบุวันและเวลารับซอง
 • ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พ้สดุทันที

(4)การเก็บรักษาซอง

 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 วัน
9 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดำเนินการตามระเบียบ
 • ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
 • เปิดซองใบเสนอราคาเฉพาะผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
 • ราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคามายื่นซองใหม่
 • ถูกต้องราคาเดียวดำเนินการต่อได้

กรณีเกินวงเงิน

 • ถ้าไม่ได้ผลให้เรียกทุกรายมายื่นซองใหม่
 • ถ้าไม่ได้ผลอีก ขอเพิ่มเงินหรือยกเลิกการสอบราคา
1 วัน
10 เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จ้างขออนุมัติผลการสอบราคาและแจ้งผลการตัดสิน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ 1 วัน
11 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ได้รับรายงานผลการสอบราคาพิจารณา (อนุมัติ) ลงนามในหนังสือแจ้งผลการตัดสิน 30 นาที
12 เจ้าหน้าที่พัสดุลงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รอการอุทธรณ์ผลการตัดสินผลการสอบราคา 15 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง แล้วเชิญผู้ขาย/ผู้รับจ้างทำสัญญา 1 วัน
13 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบอำนาจได้รับรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง พิจารณา (อนุมัติ)ลงนามในหนังสือเชิญผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำสัญญา 30 นาที
14 เจ้าหน้าที่พัสดุลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง ลงนามในสัญญา
 • หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจสัญญา
 • ทำสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด
 • การทำสัญญาใดจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างที่ กวพ.กำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบก็ทำได้เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางที่เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ต้องส่งร่างสัญญานั้นการส่งสำเนาสัญญา
 • ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรส่งสำเนาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่1,000,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา
 • สัญญามีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป เชิญ สตง.มาร่วมตรวจรับ
1 วัน หมายเหตุการทำสัญญาผู้ขายต้องมาทำสัญญาภายใน 7 วันหลังจากได้รับหนังสือ
15 ผู้ขายส่งมอบสิ่งของ หรือผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/การจ้าง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจ้าง 1 วัน
16 ส่งเอกสารเบิกจ่าย 30 นาที


หมายเหตุ

 • กวพ. คือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
 • สตง. คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

กลุ่มงานวิทยบริการ

ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการของผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอ และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการและเพื่อการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนด โดยภาระงานของฝ่ายวิทยบริการที่นำมาจัดทำมาตรฐานการให้บริการ มีดังนี้

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รับหนังสือมาจากฝ่ายจัดซื้อเพื่อนำมาลงทะเบียน 5 นาที / 100 เล่ม
2 เช็ครายชื่อหนังสือ ราคา จำนวนเล่มของหนังสือที่นำมาลงทะเบียนจากใบส่งของ 1 นาที / 1 เล่ม
3 ติดบาร์โค้ดที่ปกนอกและปกในของหนังสือตามระดับที่ทางสำนักวิทยฯกำหนด 1 นาที / 1 เล่ม
4 ทำการประทับตราหนังสือโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • ตราประทับชื่อสำนักวิทยฯทับไว้ที่สั้นหนังสือทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านบน ด้านข้าง ด้านล่างหน้าที่19ของหนังสือ
 • ตราสัญลักษณ์ชื่อสำนักวิทยฯทับหน้าปกในของหนังสือ
 • ตรายางลงทะเบียนหนังสือทับไว้ที่มุมล่างขวามือของหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน
 • แท่นประทับเลขทะเบียน ประทับไว้ที่มุมบนขวามือของหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน
1 นาที / 1 เล่ม
5 ทำการลงทะเบียนหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆได้แก่ วันที่ที่ลงทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ชื่อสำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ราคา ซื้อ+ให้ หมายเหตุ ลงในสมุดทะเบียนหนังสือจากนั้นนำเลขทะเบียนเขียนลงในหนังสือที่ประทับตราไว้เรียบร้อยแล้ว 3 นาที / 1 เล่ม
6 นำหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วเข้าตู้เพื่อรอวิเคราะห์เลขหมู่ 5 นาที / 100 เล่ม

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รับหนังสือจากงานลงทะเบียน -
2 วิเคราะห์เลขหมู่ / เลขผู้แต่ง 5 นาที /เล่ม
3 กรอกข้อมูลบรรณานุกรม เลขหมู่/ เลขผู้แต่ง 2 นาที / เล่ม
4 แยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ 1 นาที / เล่ม
5 ปริ้นสัน / ติดสัน 3 นาที / เล่ม
6 ทำสัญญาณ RFID /แถบแม่เหล็ก ติดแถบสัญญาณ 2 นาที / เล่ม
7 ห่อปก 5 นาที /เล่ม
8 เปลี่ยนสถานะทรัพยากรสารสนเทศในระบบ Alist 2 นาที /เล่ม
9 นำขึ้นชั้นบริการ 2 นาที /เล่ม

การจัดซื้อหนังสือ

ขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ(ทำบันทึกแจ้งการสำรวจถึงคณะ/สาขาวิชา/จัดงาน Book fair) 1 วัน
2 รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่เสนอซื้อและตรวจสอบความถูกต้องของรายการหนังสือ

วิธีการรวบรวมรายชื่อมีดังนี้

 • การเสนอซื้อของผู้ใช้บริการ
 • การคัดเลือกในงาน CARIT Book Fair
 • การคัดเลือกจากรายการหนังสือที่เป็นที่นิยมหรือมีการตีพิมพ์ใหม่ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
 • การคัดเลือกจากแคตตาล็อกหนังสือของสำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือ
 • การคัดเลือกจากร้านจำหน่ายหนังสือ
1 เดือน
3 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการหนังสือที่เสนอซื้อกับระบบ ALIST และรายการหนังสือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ 2 นาที/รายชื่อ
4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกซื้อหนังสือ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จำแนกตามสาขาวิชา
 • สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
 • เรียงลำดับความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
5 นาที/รายชื่อ
5 ติดต่อร้านค้าจำหน่ายหนังสือขอใบเสนอราคา 1-2 วัน/การจัดซื้อ
6 พิจารณาราคาที่ร้านค้าเสนอมาตรวจสอบราคาและ เปรียบเทียบราคาจากเว็บไซต์หรือเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอื่น พิจารณาเลือกร้านที่หมาะสมโดยใช้วิธีการตกลงราคา 1 วัน/การจัดซื้อ
7 จัดทำเอกสารการจัดซื้อ บันทึกการขออนุมัติจัดซื้อพส.2 2 ชม./การจัดซื้อ
8 เสนอขออนุมัติการจัดซื้อต่อผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หากพิจารณาจัดซื้อ ดำเนินการต่อ
 • หากไม่พิจารณาจัดซื้อส่งเอกสารกลับให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใหม่
1 วัน/การจัดซื้อ
9 ส่งงานพัสดุ สวส.ดำเนินการจัดซื้อ 1 วัน/ การจัดซื้อ
10 ติดต่อร้านค้าและกำหนดวันส่งหนังสือ และติดตามทวงถามหนังสือกรณีที่มีการส่งล่าช้า 1-2 ชั่วโมง/ร้านค้า
11 ตรวจรับหนังสือ 1-2 ชั่วโมง/ร้านค้า
12 เตรียมงานด้านเทคนิคการเตรียมหนังสือก่อนให้บริการ 30 นาที/รายชื่อ
13 แจ้งผู้ใช้บริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่เสนอซื้อจากเว็บ OPAC 5 นาที/รายชื่อหนังสือ

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รวบรวมต้นฉบับที่จะนำมาจัดทำ e-book -
2 คัดแยกต้นฉบับว่าเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด หนังสือวิทยานิพนธ์หรือไฟล์ word จาก cd 1 นาที/เล่ม
3 ตัวเล่มวิทยานิพนธ์นำมาสแกนเนื้อหาและปก แล้วแปลงไฟล์เป็น PDF 10 นาที/เล่ม
4 กรณีเป็นไฟล์ word ที่นำมาจารก cd ให้ทำการแปลงไฟล์เป็น PDF 5 นาที/ไฟล์
5 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ หากไม่สมบูรณ์ให้นำมาสแกนใหม่ 1 นาที/เล่ม
6 นำไฟล์ที่สมบูรณ์แล้วเข้าสู่โปรแกรม Flipping book 5 นาที/เล่ม
7 ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์อีกครั้ง 1 นาที/เล่ม
8 ส่งไฟล์ที่สมบูรณ์แล้วขึ้น server 3 นาที/เล่ม
9 เผยแพร่ให้ใช้บริการ e-book บนเว็บ 5 นาที/เล่ม

การซ่อมหนังสือ

ขั้นตอนการซ่อมหนังสือชำรุด
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 คัดแยกหนังสือชำรุดเตรียมเย็บเล่ม 5 นาที
2 ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหน้า 10 นาที
3 แก้ไขสถานะของหนังสือในระบบ ALIST เป็นส่งซ่อม 10 นาที
4 เจาะตัวเล่มหนังสือ 20 นาที
5 เย็บเล่ม หรือเข้าเล่มหนังสือ 5 นาที
6 ตรวจสอบความถูกต้องของการเย็บเล่ม 2 นาที
7 ติดสัญญาณ RFID หรือสัญญาณแถบแม่เหล็ก 2 นาที
8 แก้ไขสถานะของหนังสือในระบบ ALIST เป็นอยู่บนชั้น 2 นาที
9 นำหนังสือที่ส่งซ่อมแล้วขึ้นชั้นตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ 4 นาที

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

 • บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ขั้นตอนงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ผู้ใช้บริการเข้ามาติดต่อที่เค้าท์เตอร์เพื่อขอรับบริการ 1 นาที
2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะผู้ใช้ว่าเป็นสมาชิกห้องสมุดหรือไม่ 2 นาที
3 หากผู้ใช้เป็นสมาชิกห้องสมุดแล้วเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสถานะบัตรสมาชิกว่าหมดอายุหรือไม่ 1 นาที
4 กรณีบัตรสมาชิกหมดอายุ เจ้าหน้าที่ทำการต่ออายุสมาชิก 1 นาที
5 หากผู้ใช้บริการยังไม่เป็นสมาชิกของห้องสมุด ให้ทำการทำบัตรสมาชิก 3 นาที
6 ค้นหาทะเบียนสมาชิกโดยการยิงบาร์โค้ด 30 วินาที
7 ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการยิงบาร์โค้ดหนังสือ 1 นาที
8 ปริ้นใบเสร็จ 1 นาที
9 ตัดสัญญาณ RFID 1 นาที
10 กรณีทำการยืมไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่เก็บทรัพยากรไว้เพื่อรอขึ้นชั้น 2 นาที
ขั้นตอนงานบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
 • บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 อ่านบาร์โค้ดหนังสือ/สื่อที่นำมาคืน 1 นาที/เล่ม
2 คิดค่าปรับ 30 วินาที/เล่ม
3 รับเงินค่าปรับ 15 วินาที/เล่ม
4 ปริ้นใบเสร็จ 30 วินาที/เล่ม
5 ลบสัญญาณ RFID 15 วินาที/เล่ม
6 นำหนังสือที่คืนแยกเตรียมขึ้นชั้น 30 วินาที

การสำรวจหนังสือขึ้นชั้น

ขั้นตอนการสำรวจหนังสือที่ชั้นหนังสือ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 เรียกคืนหนังสือและงดยืมหนังสือ (ปฏิบัติหลังจากที่มีการเรียกคืนหนังสือ) 1 สัปดาห์
2 นำหนังสือทุกเล่มจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขหมู่หนังสือ 2 วัน
3 สำรวจสภาพหนังสือตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
 • พิจารณาสภาพหนังสือชำรุด ฉีกขาด เตรียมส่งซ่อม
 • พิจารณาความทันสมัย ความเป็นปัจจุบัน หากล้าสมัยพิจารณาจำหน่ายออกจากห้องสมุด
 • พิจารณาปีพิมพ์ของหนังสือ หากล้าสมัยพิจารณาจำหน่ายออกจากห้องสมุด
 • พิจารณาการใช้ หากใช้น้อยเก็บไว้ที่หนังสือใช้น้อย
 • หนังสือที่รายชื่อซ้ำ ล้าสมัย
5 นาที/เล่ม
4 จัดเก็บข้อมูลหนังสือโดยใช้ระบบ ALIST ของเมนูการสำรวจหนังสือ 10 นาที/เล่ม
5 การเรียกข้อมูลหนังสือจากระบบ ALIST ไปยังโปรแกรม EXCEL 10 ครั้ง
6 พิจารณารายการหนังสือตามรายการที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สถานภาพของหนังสือเป็นปัจจุบัน อาจพบปัญหาว่า
 • พบตัวเล่มหนังสืออยู่บนชั้นแต่ไม่มีรายชื่อในระบบฐานข้อมูล
 • มีรายชื่อหนังสือแต่ไม่พบตัวเล่ม
 • สถานภาพของหนังสือไม่เป็นปัจจุบัน
5 นาที/เล่ม
7 รวบรวมหนังสือที่มีปัญหาส่งงานเทคนิคแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น เลขเรียกหนังสือไม่ตรงกับระบบ ไม่มีบาร์โค้ด 5 นาที/เล่ม
8 นำหนังสือแก้ไขแล้วขึ้นชั้น 5 นาที/เล่ม
9 สรุปรายงานผลการสำรวจหนังสือ รวบรวมจำนวนรายการหนังสือที่ทำการสำรวจแล้วหาไม่พบเพื่อทำการสรุปยอดสถิติของหนังสือ 1 ชั่วโมง/ครั้ง

การใช้บริการตู้ล็อกเกอร์รับฝากกระเป๋า

ขั้นตอนการใช้บริการตู้ล็อกเกอร์รับฝากกระเป๋า
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ในแต่ละวันจะต้องทำการเคลียตู้ล้อกเกอร์ก่อนการใช้งาน เพื่อเปิดพร้อมใช้งานแก่ผู้ใช้บริการ 30 นาที/วัน
2 ตรวจสอบตู้ล็อกเกอร์เพื่อเช็คการลืมสิ่งของไว้ในตู้แล้วนำมาเก็บไว้ที่เค้าน์เตอร์ 5 นาที/วัน
3 ก่อนการใช้งานผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบว่ามีผู้ใช้งานตู้ล็อกเกอร์ก่อนหน้าที่หรือไม่ หากมีการใช้ตู้อยู่แล้วให้สังเกตสัญลักษณ์ว่ามีเครื่องหมาย OPEN อยู่หรือไม่ 2 วินาที/ตู้
4 ใช้งานล็อกเกอร์ไม่ได้ กรณีเคยใช้งานเป็นครั้งแรกอาจเกิดปัญหาว่าต้องเริ่มใช้งานแบบไหนก่อนหลัง 2 วินาที/ตู้
5 แนะนำวิธีการใช้งานตู้ล็อกเกอร์

เมื่อนักศึกษาใช้งานไม่ถูกต้อง ต้องมีการแนะนำและสาธิตวิธีการใช้งานก่อนปแล้วให้ผู้ใช้ทดลองว่าใช้งานได้ถูกต้องแล้วหรือไม่

5 นาที/คน
6 นำสิ่งของเก็บเข้าตู้ล็อกเกอร์ 1 วินาที/ครั้ง
7 ตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก 5 วินาที/ครั้ง
8 เปิดตู้เพื่อนำสิ่งของออกหลังเลิกใช้บริการเรียบร้อยแล้ว 1 วินาที/ครั้ง
9 แจ้งเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์/บรรณารักษ์/ชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์

กรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านหรือไม่ได้จดจำเลขหน้าตู้ก่อนใช้งาน ต้องมีการเปิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและชำระค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง

3 วินาที/คน
10 เจ้าหน้าที่นำกุญแจมาไขปลดล็อครหัสผ่านและทำการปลดเคลียร์รหัสที่ผู้ใช้ทำการตั้งไว้ 5 นาที/ตู้

การใช้บริการประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้บริการประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องสมุดจะต้องทำการอัพโหลดข้อมูลบัตรสมาชิกกับระบบประตูอัตโนมัติก่อนเพื่อให้ระบบจำค่าเพียงครั้งแรก
 • อ่านสัญญาณได้ (ปกติ)
 • บัตรรุ่นเก่า/บัตรชำรุด (ไม่มีคลื่นสัญญาณ)
1 นาที/ทำเพียงครั้งเดียว
2 แลกบัตรกับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้งาน 5 วินาที/คน
3 นำบัตรแตะบริเวณจุดที่กำหนด 2 วินาที/บัตร
4 แนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง/ยืนบริเวณเส้นและเข้าออกครั้งละ 1 คน 5 วินาที/คน
5 กรณีปีกผีเสื้อที่ประตูอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้
 • เครื่องมีปัญหาเนื่องจากมีการกระแทกจากผู้ใช้งานทำให้ระบบขัดข้อง
 • ต้องเปิดรีเซตระบบใหม่ทั้ง 2 เครื่อง
15 นาที/ครั้ง
6 ตรวจสอบการรีเซต
 • การใช้งานได้ตามปกติ
 • แก้ไขปัญหาไม่ได้
15 นาที/ครั้ง
7 แจ้งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 วินาที/ครั้ง
8 แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทเข้ามาซ่อมบำรุง 5 นาที/ครั้ง

งานวารสาร

 • การจัดซื้อวารสาร
ขั้นตอนการจัดซื้อวารสาร
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 สำรวจความต้องการของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่ต้องการสั่งซื้อวารสารและนิตยสาร 14 วัน / 2 อาทิตย์
2 รวบรวมรายการสวารสารและนิตยสารที่สั่งซื้อ 7 วัน
3 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคนพิจารณาคัดเลือกวารสารและนิตยสาร ส่วนวารสารที่ไม่ได้จัดซื้อ อาจจะจัดซื้อไว้ 2 วัน
4 ทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวารสาร และนิตยสาร ประจำปีการศึกษา 3 วัน
5 เขียนหลักฐานขอยืมเงินจากกองคลัง 1 วัน
6 ติดต่อสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อทำการสมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก โอนค่าวารสาร และ Fax หลักฐานการโอนเงินให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อทำการยืนยันการต่อสมาชิก 30 วัน
7 รับใบเสร็จ จาากสำนักพิมพ์ต่างๆ และส่งหลักฐานการเคลียร์เงินยืม ให้กับกองคลัง 1 วัน
8 ตรวจรับวารสาร ว่าถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ 1 วัน
9 นำวารสารใหม่ส่งลงทะเบียน และให้บริการขึ้นชั้น 1 วัน
 • การเย็บเล่มวารสาร
ขั้นตอนการเย็บเล่มวารสาร
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รวมรวมวารสาร ฉบับเล่มปลีก จากในตู้เลื่อนที่เป็นระบบปิด 7 วัน
2 คัดแยกวารสารที่มีคุณค่าทางวิชาการและวารสารที่มีประโยชน์ 7 วัน
3 นำมาจัดเรียงตามรายชื่อวารสาร คัดแยก ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี 7 วัน
4 กำหนดขนาด สีปก และรายละเอียดข้อความ ตรงที่เขียนสัน 3 วัน
5 รวบรวมจำนวนรายการวารสารทั้งหมดเตรียมส่งร้านเย็บเล่ม 3 วัน
6 ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างเย็บเล่ม
 • ทำบันทึกขออนุมัติโครงการจัดจ้างเย็บเล่ม
 • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 • ติดต่อร้านค้า
 • ใบเสนอราคา และคู่เทียบ
7 วัน
7 ส่งวารสารให้ร้านค้า เพื่อทำการเย็บเล่ม 30 วัน
8 ตรวจสอบความถูกต้อง จากตัวเล่ม เช่น รายชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และสีปกวารสารว่าถูกต้องหรือไม่ 2 วัน
9 ลงทะเบียนวารสารเย็บเล่ม ประทับตรา ติดสติ๊กเกอร์ 7 วัน
10 นำวารสารเย็บเล่มขึ้นชั้นให้บริการต่อไป 1 วัน


 • การทำดรรชนีวารสาร
ขั้นตอนการทำดรรชนีวารสาร
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 คัดเลือกบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการจากวารสารฉบับเย็บเล่มล่วงเวลา 2 นาที/ 1 บทความ
2 บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ในระบบ AList ตาม Tag ของดรรชนีวารสารพร้อมให้หัวเรื่อง 5 นาที/ 1 บทความ
3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก 1 นาที/ 1 บทความ
4 กำหนดสัญญาลักษณ์ที่ตัวเล่มว่าฉบับนี้ได้ทำดรรชนีวารสารแล้ว เช่น นำปากกาเมจิก ขีดตรงด้านบนของตัวเล่มเพื่อทำสัญญาลักษณ์ว่าทำดรรชนีวารสารแล้ว 1 นาที/ 1 เล่ม
5 นำวารสารเย็บเล่มนำขึ้นชั้นให้บริการต่อไป 2 นาที/ 1 เล่ม

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบเครือข่าย

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย
ลำดับ ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลา
1 รับแจ้งปัญหาพร้อมทำการบันทึกเข้าระบบ service.rmutk.ac.th 10 นาที
2 หัวหน้างานมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 10 นาที
3 ติดตั้งและซ่อมบำรุง เช่น ลงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมการใช้งานต่าง เชื่อมต่อปริ้นเตอร์ เป็นต้น 1-24 ชั่วโมง
ในกรณีที่ปฏิบัติงานสำเร็จ
4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีแบบสอบถาม 10 นาที
5 บันทึกผลการทำงานเข้าระบบ service.rmutk.ac.th โดยระบุถึงสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไข 10 นาที
6 หัวหน้างานรับทราบผลการทำงาน ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 5 นาที
ในกรณีที่ปฏิบัติงานไม่สำเร็จ
7 หัวหน้างานตรวจสอบจากรายงานที่ส่ง ว่าเกิดจากสาเหตุใดแล้วเสนอขอซ่อมกับรองผู้อำนวยการ สวส. 10 นาที
8 รองผู้อำนวยการ สวส. พิจารณา 10 นาที
9 ถ้าอนุมัติซ่อม ส่งซ่อมกับศูนย์บริการ 7 วัน
10 ถ้าไม่อนุมัติจะแจ้งผู้ใช้บริการว่าไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากสาเหตุใด 10 นาที

งานระบบสารสนเทศ

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ

การดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 ยื่นคำร้องถึงผู้อำนวยการ 1-2 วันทำการ
2 ผู้อำนวยการพิจารณา 1-2 วันทำการ
3 ผู้อำนวยการมอบหมายงาน 1-2 วันทำการ
4 เก็บความต้องการผู้ใช้งาน 5 % ของโครงการ
5 ศึกษาความเป็นไปได้ 15 % ของโครงการ
6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 35 % ของโครงการ
7 พัฒนาระบบ 30 % ของโครงการ
8 ทดสอบระบบ 10% ของโครงการ
9 ปรับปรุงแก้ไขระบบ 5 % ของโครงการ
10 จัดทำคู่มือและฝึกอบรม 3-7 วันทำการ
11 ประเมินและติดตามผลการใช้งาน 1-2 วันทำการ
12 บริการให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ หลังเปิดให้บริการระบบสารสนเทศหมายเหตุ : เนื่องการการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละระบบมีฟังก์ชั่นการทำงานไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้

งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลำดับ รายการ ระยะเวลา
1 นักศึกษา,อาจารย์,เจ้าหน้าที่ ขอใช้บริการ 0.10 วินาที
2 ตรวจสอบเครื่องแต่งกาย 0.30 วินาที
3 ตรวจสอบบัตรนักศึกษา 2.30 วินาที
4 รับ Account หมายเลขเครื่อง 1.30 นาที
5 ตรวจสอบคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน

- รับแจ้งปัญหา - ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น - กรณีต้องเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ || 0.30 วินาที 5.00 นาที 1.00 นาที

6 การเข้าใช้บริการ ไม่จำกัดระยะเวลา
7 แลกบัตรออก 0.10 วินาที


หมายเหตุ  : กรณีที่มีผู้ขอใช้บริการ ได้ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้และเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหาใดๆ เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะใช้เวลาในการให้บริการตั้งแต่เริ่มจนจบ 2.40 นาที / 1คน

งานเทคโนโลยีการศึกษา

งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา

ผลิตสื่อการศึกษา Smart Classroom

ขั้นตอนการผลิตสื่อ Smart classroom
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ 30 นาที
2 รับข้อมูล/ถ่ายทำ VDO 3 ชั่วโมง
3 Process/ 15 นาที
4 ตรวจสอบไฟล์

- ตัดต่อ

1 นาที / เล่ม
5 บันทึกลง Sever 1 ชั่วโมง
ในกรณีที่มีปัญหา
1 ตรวจเช็คอุปกรณ์ 30-60 นาที
2 ตัดต่อวีดิโอ 3-5 ชั่วโมง

ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รับสมัครวิทยากรอาจารย์ผู้สอน และชื่อรายการ 2 สัปดาห์
2 ขออนุมัติโครการ/ คำสั่งแต่งตั้ง 3-5 วัน
3 ดำเนินงาน/ กิจกรรมโครงการ 6 เดือน
4 ประเมินโครงการ 1 สัปดาห์
5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 สัปดาห์
ในกรณีที่มีปัญหา
1 ปรับแก้ไขการขออนุมัติโครงการ/ คำสั่งแต่งตั้งใหม่ 1 สัปดาห์

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 รับข้อมูลสื่อ 30 นาที
2 ตรวจสอบโปรแกรม 10-15 นาที
3 ตรวจสอบชนิดไฟล์ 10 นาที
4 นำเข้า Template 1-2 ชั่วโมง
5 ตั่งค่าแสดงผล 1 ชั่วโมง
ในกรณีที่มีปัญหา
1 ตรวจสอบไฟล์ 1-2 ชั่วโมง
2 สร้าง Template ใหม่ 1-3 ชั่วโมง

ออกแบบกราฟิก

ขั้นตอนงานออกแบบกราฟิก
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 5 นาที
2 กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ 5 นาที
3 ตรวจสอบอุปกรณ์ 10-15 นาที
4 รับข้อมูลสื่อ 1-2 ชั่่วโมง
5 ป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 1-2 ชั่วโมง
6 จัดวางองค์ประกอบ 2-3 ชั่วโมง
7 ใส่ Tex/ ตกแต่ง 2-3 ชั่วโมง
8 ตรวจสอบความถูกต้อง 5-10 นาที
ในกรณีมีปัญหา
1 ตรวจสอบอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง
2 ตรวจสอบความถูกต้อง 30-60 นาที

หมายเหตุ:กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าง ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อกลับมาอีกครั้งภายใน 1-2 วัน

งานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

บริการถ่ายภาพนิ่ง

ขั้นตอนการบริการถ่ายภาพนิ่ง
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ 15-30 นาที
3 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
4 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
5 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 เจ้าหน้าที่วางแผนการทำงาน 20 นาที
7 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
8 ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง
9 จัดเก็บภาพลง HDD 1 ชั่วโมง
10 คัดเลือกภาพ 1-3 ชั่วโมง
11 ปรับแต่งภาพแสง/สี/เสียง 1-3 ชั่วโมง
12 จัดเก็บ File master/ HDD/ CD/ DVD 30 นาที
13 Up load/Web 30 นาที
14 ส่งมอบงาน ภายใน 1-2 วัน ภายหลังที่่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ

หมายเหตุ : กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าง ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

บริการถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน์

ขั้นตอนบริการถ่ายภาพวีดิทัศน์ และตัดต่อวีดิทัศน์
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 ตรวจเช็คเจ้าหน้าที่ 5 นาที
3 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
4 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
5 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 เจ้าหน้าที่วางแผนการทำงาน 20 นาที
7 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
8 ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง
9 จัดเก็บไฟล์ 1-2 วัน
10 ลำดับภาพตามเนื้อหา 3-7 วัน
11 EXPORT ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง
12 ผู้ขอรับบริการตรวจสอบงาน 1-2 วัน
13 ออกแบบปกตามธีมงาน 1-2 วัน
14 ผู้ขอรับบริการตาวจสอบงาน 1-2 วัน
15 พิมพ์ปก 10 นาที
16 นำไฟล์ master ลงแผ่นพร้อมปก 3-4 ชั่วโมง
17 ส่งมอบ ภายใน 1-2 วัน ภายหลังที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
ในกรณีมีปัญหา
1 หาอุปกรณ์มาทดแทนที่ชำรุด/เสียหาย 30 นาที
2 แก้ไขเนื้อหาที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ภายใน 1-2 วัน
3 แก้ไขปกที่ตรวจสอบไม่ผ่าน ภายใน 1-2 วัน

บริการบันทึกเสียง

ขั้นตอนการบริการบันทึกเสียง
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 ตรวจเช็คเจ้าหน้าที่ 5 นาที
3 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
4 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
5 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ 30-60 นาที
7 ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง
8 ตรวจสอบคุณภาพ/ ความถูกต้อง 1 วัน
9 จัดเก็บสื่อ/cd/dvd 3 วัน
10 ตรวจสอบคุณภาพ/ ความถูกต้อง 1 วัน
11 ส่งมอบงาน 1 วัน
ในกรณีมีปัญหา
1 แก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุด 1-2 ชั่วโมง
2 แก้ไขสื่อที่ตรวจสอบไม่ผ่าน 1-2 วัน

หมายเหตุ : กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ว่าง ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อกลับมาอีกครั้ง ภายใน 1-2 วัน

บริการผลิต Presentation

ขั้นตอนการบริการผลิต Presentation
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการ สวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
3 ผู้อำนวยการ สวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
4 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
5 วางแผนการทำงาน 1 วัน
6 รับฟุตเทจ 1-2 วัน
7 motiongrafhic 3-7 วัน
8 ลำดับภาพ/เนื้อหา 2 วัน
9 Exprot 3 ชั่วโมง
10 ตรวจสอบ 1 วัน
ในกรณีมีปัญหา
1 ฟุตเทจไม่ครบ
- ถ่ายทำใหม่ 3 วัน
- บันทึกเสียง 2 วัน

บริการแปลงสื่อดิจิทัล

ขั้นตอนบริการแปลงสื่อดิจิทัล
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 ตรวจเช็คอุปกรณ์ 15-30 นาที
3 ตรวจสอบสื่อต้นฉบับ 15-30 นาที
4 กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ 5 นาที
5 หัวหน้ามอบหมายเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 เตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
7 ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามสื่อต้นฉบับ 1-7 วัน
8 ตรวจสอบไฟล์ 1-7 วัน
9 บันทึกไฟล์ Master 1-7 วัน
10 ผู้ขอรับบริการตรวจสอบงาน 1-2 วัน
11 ส่งมอบ ภายใน 1-2 วัน ภายหลังที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
ในกรณีมีปัญหา
1 แก้ไขอุปกรณ์ 1-2 ชั่วโมง
2 แก้ไขสื่อที่ตรวจสอบไม่ผ่าน 1-2 วัน

บริการสำเนาสื่อ ซีดี/ดีวีดี

ขั้นตอนการบริการสำเนาซีดี/ดีวีดี
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 ตรวจสอบสื่อต้นฉบับ 30-60 นาที
3 กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ 5 นาที
4 หัวหน้ามอบหมายเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
5 เตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
6 ดำเนินการปฏิบัติงาน ตามสื่อต้นฉบับ 1-2 วัน
7 ตรวจสอบสื่อ 30-60 นาที
8 ส่งมอบงาน ภายใน 1-2 วัน ภายหลังที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ
ในกรณีมีปัญหา
1 แก้ไขอุปกรณ์ 1 ชั่วโมง
2 แก้ไขสื่อที่ตรวจสอบไม่ผ่าน 30 นาที

บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์

ขั้นตอนการบริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ 15-30 นาที
3 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
4 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
5 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
7 รับคืนอุปกรณ์ 5-10 นาที
ในกรณีมีปัญหา
1 กรณีชำรุดดำเนินการส่งซ่อม ภายใน30 วัน
2 กรณีสูญหายผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความยินยอมชดใช้ ภายใน1 วัน

บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์

ขั้นตอนการบริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์
ลำดับ การดำเนินการ ระยะเวลาการให้บริการ
1 ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
2 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอุปกรณ์ 15-30 นาที
3 ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสวส. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 วัน
4 ผู้อำนวยการสวส. มอบหมายหัวหน้างาน ภายใน 1-2 วัน
5 หัวหน้างานมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 วัน
6 สำรวจสถานที่/วางแผนการทำงาน 1 วัน
7 เตรียมอุปกรณ์ 20-30 นาที
8 ดำเนินการปฏิบัติงาน 1-3 ชั่วโมง
9 เจ้าหน้าที่ stand by/ ควบคุมดูแล ตามระยะเวลาของกิจกรรม 1-6 ชั่วโมง
10 จัดเก็บอุปกรณ์ 5-10 นาที
ในกรณีมีปัญหา
1 แก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจสอบไม่ผ่าน 30 นาที
2 กรณีอุปกรณ์ชำรุด ดำเนินการส่งซ่อม ภายใน 30 วัน
3 กรณีอุปกรณ์สูญหาย ผู้ขอรับบริการทำบันทึกข้อความยินยอมชดใช้ ภายใน 1 วัน
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม