ผู้ใช้:Wikiadmin

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ประวัติส่วนตัว

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายกับรถของฉัน

การศึกษา

จบปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ

จบปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ถ่ายกับรถของฉันที่บ้านอ้วน
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม