สถาบันวิจัยและพัฒนา

จาก UTKWiki
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

เนื้อหา

ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ บัญญัติว่าการจัดตั้งการรวมและการยกเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบันวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวง และการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชkหรือ กอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้เรียกชื่อว่า แผนกวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่ง สังกัดฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

default

ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีสำนักงานอยู่ที่ อาคาร ๓๖ ชั้น ๓ รับผิดชอบสนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจ บริการงานวิชาการ และเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

ปรัชญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการงานวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน


วิสัยทัศน์
เชื่อมโลกวิจัย ให้บริการสังคม


พันธกิจ
 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพิ่มขึ้น
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
 3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งของนักวิจัยและสังคม
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบงานวิจัย และติดตามประเมินผล
 5. บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
 6. พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล


กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์
 2. ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยง
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามประเมินผล
 5. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำวิจัย
 6. บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
 7. จัดระบบการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


สิ่งสำคัญของการให้บริการ

สิ่งสำคัญของการให้บริการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ประสบความสำเร็จได้ต้องประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 6 ประเด็น ซึ่งประกอบด้วย

 1. การยิ้ม เพราะการยิ้มเป็นหน้าต่างของการผูกมิตร
 2. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ในข้อมูล
 3. น้ำเสียงนุ่มนวลสุภาพ
 4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 5. การสื่อสารข้อมูลต่างๆต้องชัดเจน
 6. ความรวดเร็วของการให้บริการ


default

เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม