หน้าหลัก

จาก UTKWiki
การปรับปรุง เมื่อ 10:07, 7 กรกฎาคม 2557 โดย Wikiadmin (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นปัจจุบัน (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
บทความคัดสรร


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียน มคอ.3


คณะศิลปศาสตร์
บทความคณะศิลปศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคนิคการเขียนแผนการสอนภาคภาษาอังกฤษ


คณะบริหารธุรกิจ
บทความคณะบริหารธุรกิจ


คณะอุตสกรรมสิ่งทอ
บทความคณะอุตสกรรมสิ่งทอ


วิทยาลัยนานาชาติ
บทความวิทยาลัยนานาชาติ


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
บทความบทความคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บทความคัดสรร


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแนะนำการใช้งาน Zotero
การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านเว็บ OPAC
คู่มือมาตรฐานการให้บริการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน


สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน
หลักการการให้บริการที่ดี


สถาบันวิจัยและพัฒนา
แนวทางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เครื่องมือส่วนตัว

สิ่งที่แตกต่าง
ปฏิบัติการ
ป้ายบอกทาง
เครื่องมือเพิ่ม
สไลด์อบรม